Aims

Eğitim Programları ve Öğretim alanın amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak Türk Eğitim Sisteminin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesine aracılık ederek sistemin daha etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaktır.

Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerine, Talim ve Terbiye Dairesi´nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı, Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kamu kurumları ve özel kurumlardaki eğitim birimlerinde eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayıcı bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin program geliştirme ve eğitim teknolojisi alanlarında uzmanlaşmalarına imkan sağlar.

Eğitim Programları ve Öğretim programları, il Milli Eğitim Müdürlükleri’nde ve özel okullarda ve ölçme değerlendirme merkezlerinde program geliştirme uzmanı veya uzman yardımcısı, üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim elemanı, Silahlı Kuvvetlerin her kademesinde eğitim uzmanı veya yardımcısı, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim dairelerinde eğitim uzmanı veya yardımcısı olma yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Goals

1- Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası çalışmayı destekleyerek bilgi üreten, üretilen bu bilgiye başta eğitim sistemine ve eğitim ile ilişkili tüm ilgililerin ve toplumun kullanımına sunan, bu bilgiyi yeni akademik çalışma yapmak isteyenlere aktaran ve bu bağlamda yükseköğretime zenginlik katmak.
2- Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının hedefleri öz olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Araştırma ortamını ve bilimsel ortamı geliştirme.
• Alanda çalışan akademisyen ve uzmanlar arasındaki bilgi dolaşımını hızlandırma.
• Günümüz bilim dünyasında gittikçe önemi artan yükseköğretimde daha verimli bir akademik ortamın oluşmasına katkı sağlama.
• Öğretim elemanlarının birbirleri ile iletişimlerini arttırma ve daha etkili insan ilişkileri kurma imkanları sağlama.
• Genelde Türkiye’de, özelde Sakarya bölgesinde özellikle eğitim ile ilgili yapılacak araştırma ve uygulamaların sayı ve niteliğini arttırma.
• Sakarya Üniversitesinin mevcut eğitimde kalite ve uluslar arası standartlara gelme çalışmalarına katkı sağlama.