Employment Opportunities

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlaması için; Programa kayıtlı öğrencilerin EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az sekiz dersten başarılı olması, 
Seminer dersini ve her yarıyıl alınan uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olması,
Tez aşamasına geçebilmesi için 2,50 not ortalaması şartını sağlaması, 
Tez aşamasında SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları uyarınca yayın koşulunu sağlaması, 
Tez Savunma Jürisi tarafından tezinin başarılı bulunması, 
Tezi başarılı bulunan öğrencinin tez savunma tarihini takip eden  bir ay içerisinde enstitüye YÖK tarafından istenen belge ve dökümanlarla birlikte dört adet ciltlenmiş tezi Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.