Recognition of Previous Education

SAKARYA U¨NI·VERSI·TESI·
O¨NCEKI· O¨GˆRENMELERI·N TANINMASI SENATO ESASLARI

MADDE 1- Bu senato esasının amacı, o¨gˆrencilerin bir yu¨kseko¨gˆretim kurumu dıs¸ında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı ic¸in uyulması gereken esasları belirlemektir. Kapsam

MADDE 2- (1) Bu senato esası Sakarya U¨niversitesi Lisans ve O¨nlisans programlarına kayıt yaptırmıs¸ o¨gˆrencilerin;

a) U¨niversite dıs¸ında kazanılmıs¸ yetkinliklerin muafiyet sınavları suretiyle tanınması ve intibaklarına,

b) I·s¸yeri deneyimlerinin muafiyet sınavları suretiyle tanınması ve intibaklarına ilis¸kin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu senato esası, 2547 Sayılı Yu¨kseko¨gˆretim Kanunu’nun 44 u¨ncu¨ maddesinin b fıkrası ve Sakarya U¨niversitesi Lisans ve O¨nlisans Egˆitim-O¨gˆretim ve Sınav Yo¨netmeligˆinin 11 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıs¸tır.
Genel Hu¨ku¨mler

MADDE 4-

 1. (1)  Bu yo¨nergenin Madde 2 - (1) a ve b ‘de bahsi gec¸en tanıma yaklas¸ımları ile en fazla toplam 15

  AKTS kredilik ders tanınabilir.

 2. (2)  Bir o¨gˆrenci bir sınav do¨neminde en fazla 15 AKTS krediyi as¸mayacak kadar ders ic¸in sınava

  bas¸vurabilir.

 3. (3)  Bitirme c¸alıs¸ması, tasarım, laboratuvar, ato¨lye ve yo¨nlendirilmis¸ c¸alıs¸ma gibi uygulamalı

  dersler ic¸in O¨nceki O¨gˆrenmelerin Tanınması bas¸vurusu kabul edilmez.

 4. (4)  Egˆitim su¨resi boyunca en fazla 5 ders ic¸in sınavlara bas¸vuru hakkı tanınır. Bu haklar aynı derse

  tekrarlı olarak veya farklı dersler ic¸in kullanılabilir. Sınav sonucuna bakılmaksızın o¨gˆrenci bas¸vuru

  hakkını kullanmıs¸ olur.

 5. (5)  O¨gˆrenci, bir sınav do¨nemini takip eden yılın ders planında var olan (GU¨Z ve BAHAR do¨nemleri)

  ve gec¸mis¸ do¨nemlerdeki dersler ic¸in sınava bas¸vurulabilir.

 6. (6)  Bas¸vurulan do¨nemden bir o¨nceki yaz okulunda alınmıs¸ dersler ic¸in bas¸vuru yapılamaz.

 7. (7)  Senato uygun go¨rmesi halinde kredi sınırının dıs¸ında kalmak u¨zere Yabancı Dil, Temel Bilgi

  Teknolojisi Kullanımı vb dersler ic¸in topluca ilave yeterlilik sınavları ac¸abilir.

 8. (8)  Alınan hizmet ic¸i egˆitimlerin her 40 saati 1 AKTS; pratik c¸alıs¸malar (staj, is¸yeri egˆitimi gibi) ile

  kazanılan yetkinliklerin ise her 50 saati 1 AKTS kredisi olarak sayılır.

 9. (9)  Yapılan tanınma sonuc¸larına itiraz su¨resi, ilanı mu¨teakip bes¸ is¸ gu¨nu¨du¨r.

28.02.2019 tarih ve 522 sayılı Senato Kararı

Bas¸vuru ve Degˆerlendirme MADDE 5-

 1. (1)  O¨nceki o¨gˆrenmelerin tanınması ic¸in yapılacak tu¨m bas¸vuru ve is¸lemler, akademik takvimde ilan

  edilen zaman aralıgˆında ve o¨gˆretim yılı bas¸lamadan o¨nce yılda bir kez yapılır.

 2. (2)  Bas¸vurular Faku¨lte ve Yu¨ksekokullarda ilgili Bo¨lu¨m Bas¸kanlıklarına yapılır, Bo¨lu¨m tarafından

  degˆerlendirilir ve onaylanan bas¸vurular web u¨zerinden ilan edilir.

 3. (3)  O¨nceden kazanılmıs¸ yeterliliklerin tanınması kapsamında hangi derslerden yeterlilik sınavının

  ac¸ılacagˆı Bo¨lu¨m Kurulları tarafından karara bagˆlanır.

 4. (4)  Bas¸vuru ile birlikte verilecek ekler:

a)

b)

Dersler ic¸in; yetkili egˆitim kurumlarından veya kamu kurumlarından alınmıs¸ konu ile

alakalı Egˆitim Sertifikası veya egˆitim alındıgˆına dair Referans Mektubu,
(Ac¸ıklama: Kurumsal yapıdaki is¸ yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile is¸ yerlerinde hizmet ic¸i egˆitimler suretiyle elde edilmis¸ kazanımlar ic¸in hazırlanmıs¸ sertifikalar veya referans mektupları; bilgi, beceri ve yetkinlikler, yaptıgˆı faaliyetler, c¸alıs¸ma/egˆitim su¨relerini go¨sterir nitelikte olmalıdır. Bu belgeler is¸yerinin en u¨st yetkilisi tarafından onaylanmıs¸ olmalıdır.O¨gˆretim elemanlarından alınmıs¸ referans mektupları kabul edilmez.)

Staj, is¸yeri egˆitimi ve is¸yeri uygulaması ic¸in; is¸yerinde yapılan c¸alıs¸ma sırasında hazırlanmıs¸ portfolyo veya bo¨lu¨m tarafından belirlenmis¸ formatta hazırlanmıs¸ staj defteri. O¨gˆrenci, kazanımlar su¨resince ilgili is¸ yerinde Sosyal Gu¨venlik Kurumu kayıtlı olarak bulundugˆunu belgelemeli ve bas¸vurusunda kazanmıs¸ oldugˆu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettigˆi faaliyetleri, c¸alıs¸ma-egˆitim su¨releri is¸yerinin en u¨st yetkilisi tarafından onaylanmıs¸ belgeler ile sunmalıdır.

(Ac¸ıklama: “I·s¸yeri Egˆitimi” ve “I·s¸yeri Uygulaması” dersleri birlikte degˆerlendirmeye alındıgˆında 15 AKTS sınırını as¸an bas¸vuru kabul edilir. Bu dersler ic¸in tanıma bas¸vurusu yapan o¨gˆrencinin digˆer dersler ic¸in bas¸vurusu kabul edilmez.)

 1. (5)  Muafiyet sınavları yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabilecegˆi gibi, dersin o¨zelligˆine go¨re bas¸ka o¨lc¸me yo¨ntemleri kullanılarak da yu¨ru¨tu¨lebilir. Sınavın uygulanma s¸ekline ders koordinato¨ru¨ karar verir.

 2. (6)  a) Muafiyet sınavında bas¸arılı olmak ic¸in, o¨n lisans ve lisans du¨zeyindeki derslerde %65 mutlak bas¸arı s¸artı aranır.

  b) Bas¸arılı olunan dersler ic¸in MU notu verilir.
  c) MU notlu dersler krediden sayılır fakat agˆırlıklı ortalamaya katılmaz.
  d) Alınan son not gec¸erli olur.
  e) Sınavlarda bas¸arısız olan o¨gˆrenci ic¸in transkripte herhangi bir bas¸arı notu is¸lenmez.

28.02.2019 tarih ve 522 sayılı Senato Kararı

Yu¨ru¨rlu¨k
MADDE 6 - (1) Bu senato esasları, senato tarafından kabul edildikten sonra yu¨ru¨rlu¨gˆe girer.

Yu¨ru¨tme
MADDE 7 - (1) Bu senato esasları, Sakarya U¨niversitesi Rekto¨ru¨ tarafından yu¨ru¨tu¨lu¨r.