Aims

Yaşamboyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, yaşamboyu öğrenme alanında bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere yaşamboyu öğrenme alanında faaliyet gösteren kurumları içinden veya dışından memur, uzman, akademisyen ve birim yöneticileri gibi yaşamboyu öğrenme sektörü ile ilgili bir özel yâda kamu biriminde çalışan bireylerin mesleki nitelik düzeyini arttırmak, mesleki yeterliklerini geliştirmek, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve tekniklerini bilen, rekabet ortamında her türlü insan ve madde kaynaklarını etkili bir biçimde yönetme becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Goals

Yaşamboyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programı;
1. Yaşamboyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programı yükseköğretim ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,
2. Yaşamboyu Öğrenme alanında temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,
3. Yaşamboyu Öğrenme alanında çalışmaya istekli,
4. Türk Eğitim Sistemi ve bu sistemde yaşamboyu eğitimin yeri ve öneminin kavramış,
5. Sosyal problemleri çözme becerisi gelişmiş,
6. Duygularını yönetme becerilerini geliştiren,
7. Eleştirel düşünebilen,
8. Takım halinde çalışabilen,
9. Proje üretebilen,
10. Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,
11. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,
12. Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,
13. Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi,
14. Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlamak için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.