Aims

Eğitim teknolojileri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere uzmanlık düzeyinde çalışabilecek; bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve öğretim materyallerinin eğitimde kullanılması konusunda diğer meslektaşlarına liderlik edebilecek uzmanlar yetiştirmektir.
Yetiştirilecek uzmanların uzaktan eğitim, e-öğrenme, bilgisayar destekli eğitim vb. uygulamarın eğitimde kullanılmasıyla ilgili tasarım ve süreçlerin gerçekleştirilmesinde özel sektörde de çalışabilecek nitelikte bireyler olması amaçlanmaktadır.

Goals

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı:
-Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,
-Eğitim teknolojisiyle ilgili tasarım, planlama, uygulama, değerlendirme ve yönetme sürecinde verimli ve etkili biçimde görev alan; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlayan ve hazırlayan,
-Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilen; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alan ve gerektiğinde çevresindekilere destek olan,
-Problem çözme becerisi gelişmiş,
-Eleştirel düşünebilen,
-Takım halinde çalışabilen,
-Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,
-Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,
-Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,
-Eğitim ve öğretim ortamlarını hedeflere uygun olarak tasarımlayan,
-Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi,
-Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.