Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Uzmanı olduğu alandaki yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
  2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
  3 Karar alma, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir
  4 Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir
  5 Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir, proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
  6 Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler, stratejik plan yapar ve strateji geliştirir.
  7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
  8 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, gerektiğinde bunu en az bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak gerçekleştirir.
  9 Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
  10 Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  11 Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük sağlar ve katkı verir.
  12 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranmanın yanında, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
  13 Alanı ile ilgili araştırma yapabilecek, yöntem geliştirebilecek, model önerebilecek ve teori geliştirebilecek yetkinliktedir.
  14 Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Uzmanı olduğu alandaki yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

  Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, gerektiğinde bunu en az bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak gerçekleştirir.

  Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.

  Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik