Department Head

Prof. Dr. Kemal İNAT
kinat@sakarya.edu.tr
Tel : +90 264 295 63 73 
Faks : +90 264 295 62 33

ECTS Coordinatorship

Arş.Gör. Fahriye Keskin Karagöl
fkeskin@sakarya.edu.tr
Tel : +90 264 295 69 89
Faks : +90 264 295 62 33