Department Head

Prof.Dr. Kemal İNAT
kinat@sakarya.edu.tr
Tel : +90 264 295 63 73
Fax : +90 264 295 62 33

ECTS Coordinatorship

Res.Asst. Fahriye Keskin Karagöl
fkeskin@sakarya.edu.tr
Tel : +90 264 295 69 89
Fax : +90 264 295 62 33