Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri DAO 490 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ŞENTEPE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilimsel yazı ve araştırma tekniklerini, tez konusu belirleme ve yazma sürecini, genel olarak gramer ve noktalama işaretlerini örneklerle öğretmek
Course Content Bilimsel yazı için gerekli araştırma teknikleri, ödev ve tez yazım kuralları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel yazıyı diğer yazı türlerinden ayıran temel özellikleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Bilimsel yazıda kullanılan araştırma tekniklerini uygular. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Altı Şapka, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Tez ve ödev yazarken uyması gereken teknik kuralları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Dipnot gösterme biçimlerini öğrenir. Altı Şapka, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Genel gramer kurallarını ve noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağını öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Bitirme, Yüksek Lisans ve Doktora tezi arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Altı Şapka, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel Yazının Mahiyeti
2 Bilimsel Yazıda Problem Alanı Belirleme ve Araştırma Evresinin Oluşturulması
3 Bilimsel Yazıda Kullanılan Araştırma Teknikleri (Literal Tarama, Katalog İnceleme, Olay İncelemesi, Anket, Ansiklopedik Maddeler Eşliğinde Genel Hattı Ortaya Koyma, Fişleme
4 Tez başlığı seçme, “İçindekiler” ve “Önsöz" Yazımı Hakkında Teknik Bilgiler
5 “Giriş” Yazımı Konusunda Teknik Bilgiler
6 Bilimsel Yazılarda Ana Konunun Kategorize Edilmesi
7 “Sonuç” ve “Bibliyografya” Hazırlama Teknikleri
8 Bilimsel Yazılarda Dipnot Kullanma Teknikleri (APA)
9 Bilimsel Yazılarda Dipnot Kullanma Teknikleri (MLA ve CHICAGO)
10 Genel Gramer Bilgisi
11 Noktalama İşaretleri
12 Tez Önerisi Hazırlama Kuralları
13 “Bitirme Tezi” Örneği İnceleme
14 “Yüksek Lisans” ve “Doktora Tezi” Örneklerini İnceleme
Resources
Course Notes Niyazi KARASAR, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2012.
Course Resources 1. Orhan TÜKRDOĞAN, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.
2. M. Kaya BİLGEGİL, Türkçe Dilbilgisi, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum, 2000.
3. Michel Beaud, Tez Yazma Sanatı, Çev. Ayşe Meral, Söylem Yayınları, 2001.
4. Sakarya Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 15 15
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5