Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mistik Düşünce SAU 160 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective mistisizim anlayışı ve bu anlayışı temsil eden kişi ve ekollerin tanıtmaktır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mistik Düşüncenin tanımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Mistik Düşüncenin tarihi seyrini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Mistik Düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesinde etkili olan filozofları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 İslam´daki mistik kültürü tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
5 Diğer dinlerdeki mistik kültürlerle karşılaştırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mistik düşüncenin tanımı ve tarihçesi
2 Mistik düşüncenin temeli ve merhaleleri
3 Platon´un Devlet İsimli Eserinde Armeios Oğlu Er Hikayesi
4 İbn Sînâ´nın Hay b. Yakzân Hikayesi
5 İbnu´t-Tufeyl´in Hay b. Yakzân Hikayesi
6 İbnu´n-Nefîs´in Fâdıl b. Nâtık Hikayesi
7 Sühreverdî´nin Kıssatu´l-Gurbeti´l-Garbiyye´si
8 Ahmed Gazali´nin Risaletu´t-Tuyur İsimli Eseri
9 Ferdeddin-i Attar´ın Mantıku´t-Tayr
10 Molla Camii´nin Salaman ve Absal İsimli Eseri
11 Lamii Çelebi´nin Salaman ve Absal İsimli Eseri
12 Robinson Crusoe ile Hay Bin Yakzan´ın Benzenlikleri
13 Gükşehrî´nin Manzum Mantıku´t-Tayr Çevirisi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes EVRENSEL BİR HİKÂYE: SALAMÂN U ABSÂL ve KÖKENİ, Ziya AVŞAR, Turkish Studies, 185-200;<br>İsmail ERDOĞAN, ARMEİOS OĞLU ER HİKÂYESİ BAĞLAMINDA PLATON?UN ÖLÜMDEN SONRAKİ HAYAT İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DİNÎ VE FELSEFÎ ANALİZİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 9:1 (2004), SS.13-38; Ferduddîn el-Attâr, Mantıku´t-Tayr, thk. Dr. Bedî´ Muhammed Cumu´a, Dâru´l-Endelus, Beyrut, 2002.
Course Resources Annemarie Schimmel, İslam´ın Mistik Boyutları,İstanbul 2001.
Tozlu, Necmeddin
İbn Tufeyl´in Hayy İbn Yakzân´da İşlediği Eğitim Felsefesi, İslâm´da Aile ve Çocuk Terbiyesi (I), 2005, s. 111-126
Week Documents Description size
0 Milli Veli Yaratmak 0.54 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 4 4
Ödev 2 4 8
Final 1 20 20
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5