Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
20. Yüzyil Türk Nesri TDE 386 6 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet Mustafa ÖRÜCÜ, Arş. Gör. Emine Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör. Samet ÇAKMAKER, Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ

Course Category
Course Objective

20. yüzyıl Türk edebiyatında nesir türlerini tanımak; roman, öykü, deneme, söyleşi vb. türlerde ürün veren yazarları eserlerinden örneklerle anlatabilmek.

Course Content

Nesir ve şiir türünün genel ayrımı. Nesir türlerinin ortak ve ayrışan özellikleri. Roman türünün 20. yüzyıldaki temsilcileri ve eserleri, Milli edebiyat ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında roman, hikâye/öykü türünün değişme çizgisi, türün yazarları ve eserlerinden örnekler; Deneme, mektup, söyleşi türlerinde yazanlar ve eserlerinden örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deneme türünün özelliklerini tanımlayabilir, Cumhuriyet dönemindeki temsilcilerini karşılaştırır.
2 Mektup, söyleşi, günlük, anı, gezi, röportaj, eleştiri, mektup türlerindeki eserleri değerlendirir.
3 Cumhuriyet dönemi öykü türünün gelişimini tanımlar ve analiz eder.
4 Milli Edebiyat döneminde hikâye ve roman türünün gelişimini açıklar.
5 Cumhuriyet dönemi nesir türlerini tanımlayıp gruplandırır.
6 Nesir ve şiir türleri konusunda ayrım yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
7 Cumhuriyet dönemi roman türünde yazanları ve eserlerinin özelliklerini tanımlar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nesir nedir? Şiir ve nesir türleri arasındaki farklar; nesir türlerinin doğuşu ve ayrışması. Roman, hikâye, deneme, eleştiri, günlük, hatırat, mektup, röportaj, anlatı türleri hakkında genel bilgiler
2 Milli edebiyat döneminde siyasal ve sosyal alanda yaşanan değişiklikler, bunların romana yansıması, romanlarda işlenen temalar. Seviye Talip, Çalıkuşu, Sodom ve Gomore
3 Cumhuriyet dönemi romanı ve temsilcileri: A. Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve A. Şinasi Hisar’ın romancılığı. Huzur, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Çamlıca’daki Eniştemiz
4 Toplumcu Gerçekçilik ve Köy romanı. Sabahattin Ali, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in romancılığı ve köy romancıları. Kuyucaklı Yusuf, Bereketli Topraklar Üzerinde, Bizim Köy, Teneke
5 Cumhuriyet döneminde tarihsel romanlar: Kemal Tahir ve Tarık Buğra Küçük Ağa, Devlet Ana, Bir Bilim Adamının Romanı, Adı Aylin
6 Modernist ve Postmodernist romanlar: Oğuz Atay, Orhan Pamuk, İ. Oktay Anar. Aylak Adam,Benim Adım Kırmızı, Puslu Kıtalar Atlası
7 Milli edebiyat döneminde hikâyenin gelişimi, işlenen temalar. Ömer Seyfettin’in ve Refik Halit Karay’ın hikâyeciliği. Yalnız Efe, Memleket Hikâyeleri
8 Cumhuriyet döneminde hikâyenin gelişimi: Hikâyeler I,Sırça Köşk,Alemdağ’da Var Bir Yılan
9 Sınav Haftası
10 Türk hikâyeciliğinde 1950 sonrası; Tomris Uyar, Bilge Karasu, Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenören’in metinlerinden örnekler. Yürekte Bukağı,Göçmüş Kediler Bahçesi,Ya Tahammül Ya Sefer, Kuyu
11 1980 sonrası hikâyeden öyküye: anlatı türünde değişim.
12 Deneme türünde Cumhuriyet dönemi yazarları eserleri, Gezi yazıları, Anı kitapları, Günlükler Aziz İstanbul, Şapkam Dolu Çiçekle, Frankfurt Seyahatnamesi, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
13 Mektup türlerinden örnekler Yahya kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı Biyografi türü Portreler Edebî Röportaj Tanpınar’ın Mektupları, Ahmet Hamdi Tanpınar: Yahya Kemal, Orhan Okay: Silik Fotoğraflar
14 Anı ve gezi türünün temsilcileri Halid Ziya –Kırk Yıl, Yahya Kemal – gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Ahmet Haşim-Frankfurt Seyahatnamesi, Cahit Zarifoğlu-Yaşamak
Resources
Course Notes
Course Resources

1.İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları,2012
2. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, 2005
3. Orhan Okay, "Yirminci Asırda Türk Edebiyatı", Büyük Türk Klasikleri, C.10, Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul 1990.
4. Ş. Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı, Evrensel Basım Yayın, 2013
5. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
6. Rauf Mutluay, 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972)
7. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları,2013
8. Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, İş Bankası Kültür Yayınları, 1984
9. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 1977.
10. Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
11. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Edebiyatı Tarihi 4 (Editör Talat Sait Halman, )
12. Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, 2014
13. İsmail Çetişli, Yunus Balcı, Emine Kolaç, Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri, Anadolu Üniv. Açıköğretim Fakültesi Yayını
14. Yılmaz Daşçıoğlu- Okan Koç, “Batı Tarzı Türk Hikâyesinin Doğusu ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ana Temalar”, Turkish Studies, Volume 4 /1-I Winter 2009.
15. Osman Gündüz, “Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana”, Turkish Studies, Volume 4 /1-I Winter 2009

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 177
Total Workload / 25 (Hours) 7.08
dersAKTSKredisi 7