Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçenin Söz Dizimi TDE 253 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ENGİN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHARREM ÖÇALAN, Prof.Dr. ENGİN YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra KİRİK, Arş. Gör. Bahri KUŞ

Course Category
Course Objective

Kelime ve eklerin cümle seviyesindeki ilişkiler düzenini kavratmak. 

Course Content

Cümlenin kuruluşunda rolü olan unsurlar, bu unsurlar arasındaki ilişkilerin mahiyeti, cümlenin yapısı. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cümle kavramını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Cümle çeşitlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Cümle kıyaslamaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kelime gruplarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Örnekler üzerinde çözümlemeler yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türkçenin dönemlerinden örnekler inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sözün dizimi: Cümlenin kuruluşu. Söz dizimi hakkında ön bilgi edinmiş olmak.
2 Cümlenin oluşumu ve unsurları: fiil, zaman, şahıs. Cümlenin oluşumu ve unsurları hakkında ön bilgi edinmek.
3 Cümlenin temel unsurları Cümlenin unsurlarının ilişkisi üzerine yapılmış çalışmaları incelemek.
4 Cümlede hal ekli unsurlar: Nesne, bulunma, ayrılma ekli unsurlar. Cümlede nesne, bulunma, ayrılma hal ekli unsurlar üzerine yapılmış çalışmaları incelemek.
5 Cümlede kelime ilişkileri: isim fiil, fiil fiil, fiil isim, isim isim ilişkileri Cümlede kelime ilişkileri hakkında fikir edinmek.
6 Tamlamalar Tamlamaların tasnifine dayalı örnek çalışmalar yapmak.
7 İsim tamlamaları, Fiil tamlamaları İsim tamlamaları, Fiil tamlamaları hakkında en az on örnek denemesi yapmak.
8 Filimsiler (Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil). Fiilimsiler (Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil) üzerine ön bilgi edinmek.
9 Ara sınav uygulaması ve değerlendirmesi. Şimdiye kadar yapılan derslerin genel tekrarını yapmak.
10 Cümlede vurgu dizisi. Cümlede vurgu dizisi hakkında bilgi edinmek.
11 Fiil isim, isim fiil tamlamaları Fiil isim, isim fiil tamlamaları örneklerini araştırmak.
12 Tekrarlar, ünvanlar Tekrar ve unvanlar hakkında bilgi edinmek.
13 Sözün diziminde yer ödünçlemesi. Cümlenin yapısı hakkında bilgi edinmek.
14 Cümle tahlilleri Cümle tahlillerine yönelik alıştırma yapmış olmak.
Resources
Course Notes <p><br /> &nbsp;</p>
Course Resources

1. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2000.

2. Tahsin Banguoğlu,Türkçenin Grameri, 10. bs,, TDK Yayınları, Ankara, 2015.

3. Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi, 2. bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2013.

4. Zikri TURAN, Türk Dilinin Söz Diziminde Yer Ödünçlemesi, III. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, 2010. 

4. Mustafa Özkan, Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 4. bs., Akademik Kitaplar, 2012.

5. Leyla Karahan, Türkçenin Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012.

6. Efrasiyap GEMALMAZ, Türkçenin Derin Yapısı, Belen Yay., Ankara, 2010.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 4 4
Sözlü Sınav 1 4 4
Final 1 24 24
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5