Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Farkli Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi ECE 011 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. MEHMET KUMRU
Course Lecturers Arş.Gör. MEHMET KUMRU,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet KUMRU

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim programının özellikleri ile Türkiye de ve dünyada uygulanan okul öncesi eğitim program yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmalarını, bu modelleri karşılaştırılıp, benzer ve farklı yönlerini, Türkiye’de uygulanabilirliliğini fark etmelerini sağlamaktır.

Course Content

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, önemi, Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi, Karşılaştırmalı eğitimin eğitim yöntemleri, Ülkeler ve ülkemizdeki okul öncesi eğitimle karşılaştırılması,A.B.D.’de Okul Öncesi Eğitim,Batı Avrupa Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim (Fransa,Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, İtalya’da Okul Öncesi Eğitim), Doğu Avrupa Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim (Rusya, Gürcistan),Uzak Doğu Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim (Japonya, Çin), Orta doğu Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim (İran, Irak, İsrail), Güney Asya Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim (Hindistan, Pakistan).

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karşılaştırmalı eğitimin tanımını ve önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
2 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini ve eğitim yöntemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
3 Ülkeler ve ülkemizdeki okulöncesi eğitimi karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Kanada, Küba; İzlanda da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitimin nasıl olduğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
5 Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya ,Lüksemburg, Polonya Cumhuriyetin de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
6 Fransa,İngiltere, İrlanda, İskoçya da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
7 Belçika,Danimarka, Hollanda, İsviçre de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitimi anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
8 Rusya, Gürcistan,Moldova, Estonya da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitimi anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, karşılaştırmalı eğitimin önemi Ders Notları- İlgili Slaytlar
2 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi,Karşılaştırmalı eğitimin eğitim yöntemleri, Ders Notları- İlgili Slaytlar
3 Türk eğitim sistemi, ülkeler ve ülkemizdeki okul öncesi eğitimle karşılaştırılması Ders Notları- İlgili Slaytlar
4 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, A.B.D. de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
5 Kanada, Küba; İzlanda da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
6 Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya ,Lüksemburg, Polonya Cumhuriyetin de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
7 Fransa,İngiltere, İrlanda, İskoçya da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
8 Belçika,Danimarka, Hollanda, İsviçre de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
9 İtalya, İspanya, Finlandiya da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
10 Rusya, Gürcistan,Moldova, Estonya da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
11 Japonya, Çin, Güney Kore,Singapur da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
12 İran, Irak, İsrail, Suriye de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
13 Güney Afrika cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Özbekistan da eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim, Ders Notları- İlgili Slaytlar
14 Hindistan, Pakistan, Endonezya, Şili de eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim. Ders Notları- İlgili Slaytlar
Resources
Course Notes <p>-</p>
Course Resources

Balcı, Ali. (2011). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Pegem Akademi: Ankara
Bakioğlu, Ayşen.(2013). Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık:Ankara
Aynal, Songül. (2012). Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları. Pegem Akademi:Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. X
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 10
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Uygulama) 12 2 24
Final 1 1 1
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4