Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Tarihi I SBE 301 5 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan Lale devrine kadar geçen Klasik dönemin anlatımı söz konusudur.

Course Content

Osmanlı imparatorluğunun klasik döenmi boyunca saltanat ve yönetim, ordu, ekonomi, sosyal hayat, inanç yapısını krumları ve kültürün anlatımını kapsamaktadır. 13. yüzyıldan, 18. yüzyıla bir anlatımla Anadolu, Balkanlar, Avrupa, Akdeniz, Afrika, Ortadoğu kısaca osmanlı coğrafyası anlatılacaktır. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların durumunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı'nın kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynayan zümreler ve grupları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Osmanlı imparatorluğunun Klasik çağında ekonomi ve sosyal hayatı kavra Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı İmparatorluğunun klasik çağında bilim, eğitim ve sanat faaliyetlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Osmanlı İmparatorluğu klasik çağında saltanat, yönetim ve ordu süreçlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Klasik dönemin üç önemli padişahını ve onların katkılarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Osmanlı imparatorluğunun yaşadığı iç ve dış problemleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Malazgirt ve sonrasında kurulan Türk beylikleri
2 Anadolu Selçuklu Devleti
3 Osmanlı kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlar
4 Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş
5 Ankara Savaşı ve Fetret devri
6 Çelebi Mehmet'ten Fatih Sultan Mehmet'e
7 Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi
8 Yavuz sultan Selim- Kanuni sultan Süleyman ve Dönemleri
9 Vize
10 17. yüzyıl Osmanlı ve Dirlik Düzen mücadeleleri (Celali İsyanları))
11 Klasik Dönem Sanat, Eğitim ve Bilim
13 Klasik dönem Saltanat, Yönetim, ordu
14 Klasik Dönem ekonomi, Sosyal hayat
Resources
Course Notes
Course Resources

Genç, Mehmet , Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007.

Imber, Colin Osmanlı İmparatorluğu, 1300-1650: İktidarın Yapısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2006.

İnalcık, Halil, Klasik Çağ, YKY Yayıncılık, İstanbul, 2009.

İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt: 1- 2, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2004.

Köprülü, Mehmet Fuat, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara. 1988.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi I- II- III, TTK Yay, Ankara, 1982.

Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Fakülte kitabevi, Isparta, 1998.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar. X
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 2 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4