Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyasi SBE 208 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı Türkiye’nin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin genel olarak kavratılmasıdır.

Course Content

Türkiye'nin beşerî coğrafyasının genel özellikleri; Türkiye’de nüfus artışı ve nüfus politikaları, Türkiye nüfusunun özellikleri; iç ve dış göçler; nüfus yoğunluğu ve dağılışı; Türkiye’de yerleşmenin tarihsel gelişimi; kırsal yerleşmeler; şehirlerin dağılışı ve şehirsel etki alanı, şehirlerin sorunları; Türkiye ekonomik coğrafyasının genel özellikleri; Türkiye'de tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ve dağılışı;Türkiye'de ulaşım ve ticaret, Türkiye’de turizm.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye’nin beşeri coğrafya özelliklerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Türkiye’nin ekonomik coğrafya özelliklerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Türkiye’deki beşeri ve ekonomik faaliyetlerin doğal ortama etkisini örneklerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Dersler ilgili bir konuda ödev hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
5 Türkiye haritasında illerin yerini ve plaka kodlarını belirler. Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye'nin beşerî coğrafyasının genel özellikleri. Türkiye’de nüfus artışı ve nüfus politikaları. Türkiye nüfusunun özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
2 Türkiye’de iç ve dış göçler. Türkiye’de nüfus yoğunluğu ve dağılışı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
3 Türkiye’de yerleşmenin tarihsel gelişimi. Türkiye’de kır yerleşmeleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
4 Türkiye’de şehir yerleşmeleri: Dağılışı, şehirsel etki alanı ve şehirlerin sorunları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
5 Türkiye ekonomik coğrafyasının genel özellikleri. Türkiye'de tarım İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
6 Türkiye'de tarım İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
7 ARA SINAV
8 Türkiye’de hayvancılık, su canlıları avcılığı ve yetiştirciliği İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
9 Türkiye’de ormancılık ve enerji kaynakları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
10 Türkiye’de madencilik İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
11 Türkiye’de sanayi İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
12 Türkiye'de ulaşım İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
13 Türkiye'de ticaret İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
14 Türkiye'de turizm İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
Resources
Course Notes
Course Resources

*Çoban, A. (Editör), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2017.

*Atalay, İ., Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği.   META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2016.

*Hayır Kanat, M. (Editör), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd, Şti., Ankara, 2016.

*Şahin, C. ve Doğanay, H., Türkiye Coğrafyası: (Fiziki, Beseri, Ekonomik, Jeopolitik). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.  

*Özey, R., Türkiye Coğrafyası Ve Jeopolitiği. 2.bs.,  Aktif Yayınevi,  İstanbul, 2010.

*Şahin, C., Doğanay, H. ve Özcan, N.A., Türkiye Coğrafyası : (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik). Gelş. 4. bs., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2006.

*Yazıcı, H.ve Koca, N. (Editörler), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği.  4.baskı,  Pegem Akademi, Ankara, 2014.  

*Atalay, İ.ve Mortan, K., Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası. Genşl.4. bs.,  İnkılap Kitabevi,  İstanbul, 2007.

*Öngör, S., Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Birinci Basılış. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1975.

*Darkot, B., Ege Bölgesi Coğrafyası.  3. bs., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1995.  

*Darkot, B. ve Tuncel, M., Marmara Bölgesi Coğrafyası.  İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1981.

*Şahin, C. ve Doğanay, H., Türkiye Coğrafyası: (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,  Ankara, 2003.  

*Umar, B., Türkiye’deki Tarihsel Adlar: Türkiye’nin Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende Bir İnceleme. 2.bs., İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1993.

*Doğanay, H., Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Güncelleştirilmiş genişletilmiş 5. Baskı, PEGEM Akademi, Ankara, 2011.

*Doğaner, S., Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001.

*Karabağ, S.ve Şahin, S., Türkiye Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası. Gözden Geçirilmiş, 2. basım, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

*Tümertekin, E., Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar = Urbanization and Urban Functions in Turkey. İstanbul Üniversitesi Yayınları; 1840. Coğrafya Enstitüsü Yayınları ; 72,  İstanbul,  1973.

*Tunçdilek, N., Türkiye İskan Coğrafyası: Kır İskanı (Köy-Altı İskan Şekilleri). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları; 1283. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 49, İstanbul, 1967.

*Doğanay, H., Türkiye Beşeri Coğrafyası.  MEB, Ankara, 1997.

*Yüksel, Y., Türkiye’de Demografik Geçiş Süreci ve Sosyal Politikalar.  DPT, Ankara, 2007.

*Şenol, F., Türkiye Coğrafyası: Yöresel Turizm Kaynaklarımız ve Dünya Harikaları.  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.

*Aktaş, G. (Editör), Türkiye Turizm Coğrafyası.  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.  

*Gürdal, M., Türkiye Turizm Coğrafyası.  Muğla Üniversitesi Matbaası, Muğla, 2001.

*Doğanay, H., Türkiye Turizm Coğrafyası.  3. bs., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2001.

*Köksal, A., Türkiye Turizm Coğrafyası.  Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1994.

*Yaşar, O., Sanayi Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Türkiye'de Tarıma Dayalı Sanayiler. 1.bs., Çantay,  İstanbul, 2002.

*Karluk, R., Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm.  13.baskı,  Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.

*Zengin, B., Turizm Coğrafyası : Türkiye Genel ve Bölgeler Turizm Coğrafyası. Genişletilmiş 2. basım,  Değişim Yayınları,  İstanbul, 2006.

*Sevgi, C., Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi Kuruluşlarının Alansal Dağılımı.  Beta,  İstanbul, 1994. 

*Özey, R., Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye.  Marifet Yayınları, İstanbul, 1998.  

* Özçağlar, A., İdari Coğrafya. Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar.
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar.
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar.
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar.
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Seminer) 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2