Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü SBE 104 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers MEHMET ALPER CANTİMER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk tarihine ilişkin, Tarih boyunca ilk Türk topluluklarından Müslüman Türk topluluklarına kadar geçmiş Türk boy, topluluk ve devletleri ile ilgili bilgi ve kavramların öğretimi sağlanacak ve bunların ortaya çıkarttıkları maddi, manevi kültürü öğrencilere aktarılacaktır. Tematik alanlar kapsamında (Devlet, Ordu, Sosyal hayat, Bilim, Eğitim, Sanat, Hukuk, İnanç) genel Türk tarihi ve kültürü perspektifinin öğrenciye benimsetilmeye çalışılacaktır. Türk devletlerindeki devamlılığın fark edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Course Content

Türklerin ilk anayurdu-Anayurtta kurulan ilk uygarlıklar ve devletler (Hun, Göktürk, Uygur, Akhun), Kavimler göçü ve Avrupa Hun Devleti, İslamiyet öncesi İlk Türk devletleri ile bunların ortaya koydukları kültür, medeniyet öğrencilere aktaılacaktır. Bu kapsamda, Türklerin yayıldığı geniş coğrafya ve Türk toplulukları ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam Öncesi Türk Tarihi ve kültürünün etkilerinin günümüze kadar sürdüğünü, dolayısıyla tarihin süreklilik arz ettiğini, tarihin tekerrür etmediğini ancak olmuş bitmiş bir şey değil, halen olmakta olduğunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Türk devletlerinin niteliklerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 İslam Öncesi Türk Tarihi’nin bu günümüzde varlığını sürdüren bütün Türk halklarının ortak geçmişi olduğunu bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslam Öncesi Türk Tarihi’nin kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türkiye ve diğer Türk devlet ve toplulukları arasındaki kültürel benzerlikleri fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Tarihi süreç içinde Türk kültürünün gelişimini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kültürel değişim ve gelişimi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 İslam Öncesi Türk Tarihi’nin insanlığın ortak tarihine ve mirasına katkılarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 İslam Öncesi Türk Tarihi’ni yaratan insanlarla günümüz Türk halkları arasındaki ortak noktaların (folklorik özellikler, dini inanışlar-ritüeller, aile yaşantıları, hukuk anlayışı ve adalet anlayışı v.b.) farkında olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 İçinde bulunduğu toplumun bir takım değerlerinin ve tepkilerinin tarihi temellere dayandığını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Türk devletlerindeki siyasi, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişimi değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
12 Kültürün dine bağlı olan ve olmayan yönlerindeki farklılaşmayı değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslamiyet öncesi Türk tarihinin Türk ve dünya tarihi içindeki yeri
2 Türk adının anlamı, Türklerin anayurdu
3 Anayurttan göçler
4 Asya'da kurulan Türk Devletleri (Hunlar)
5 Asya'da kurulan Türk Devletleri (Göktürkler)
6 Asya'da kurulan Türk Devletleri (Uygurlar)
7 Kavimler göçü ve Batı Hunları
8 Diğer Hun Boyları, Akhun, Avrupa Hun
9 Ara sınav
10 İslam öncesi Türklerde devlet düşüncesi ve yönetimi
11 İslam öncesi Türklerde Sosyal ve ekonomik yaşam
12 İslam öncesi Türklerde ordu
13 İslam öncesi Türklerde din ve sanat
14 İslam öncesi Türklerde bilim ve edebiyat
Resources
Course Notes
Course Resources

-Türk Tarihi ve Kültürü. (Ed. Cemil Öztürk). Ankara: Pegem Akademi.

Türk Kültür Tarihi ,İbrahim Kafesoğlu. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1977.

İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi, Ögel, Bahattin, TTK Ankara, 1991.

Türk Kültür Tarihi, Şerafettin Turan, Bilgi Yayınevi ,Ankara, 1990.

Rasonyi, László, Tarihte Türklük, 3. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1993.

Esin, Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, c.1-2, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1978.

Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, 8.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.

Kurat Akdes Nimet, IV-XVIII.Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 2. Bakı, Murat Kitabevi Yayınları, Ankara, 1992.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar. X
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. X
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar X
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir X
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. X
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 2 32 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 16 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3