Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Psikolojisi EBB 104 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK, Prof.Dr. MURAT İSKENDER, Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin temel amacı gelişimi etkileyen faktörler, bireyde meydana gelen fiziksel, bilişsel, dil, kişilik ve ahlaki gelişim süreçleri, öğrenme psikolojisinin temel kavramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve öğrenme kuramlarının kavranmasıdır.

Course Content

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler, eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları, öğrenme sürecinde motivasyon.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gelişimin temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Gelişimin ilkelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Eğitim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Gelişim alanlarını ve gelişim süreçlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bireyin özelliklerinin içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri ile uyumlu olup olmadığını analiz etme yeterliliği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Bireyin gelişim özelliklerine nasıl katkı sağlanabileceğine ilişkin önerilerde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Öğrenmeyle ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Öğrenmeye etki eden faktörleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramlarının nasıl kullanılabileceğine ilişkin farkındalık kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Öğrenme kuramlara göre öğrenme süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji Kavramının Temeli Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Fiziksel Gelişim Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Bilişsel Gelişim Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Dil Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Kişilik Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Ahlaki Gelişim Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Ara sınav Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Öğrenme Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Klasik Koşullanma ve Bitişiklik Kuramları Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Bağlaşım Kuramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Edimsel Koşullanma Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Gestalt Kuramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes
Course Resources

Işık Terzi, Ş. (2013). Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi.

 

Slavin,R.E (2015). Eğitim Psikolojisi kuram ve uygulama, (çev. Galip Yüksel) Nobel yayınevi.

 

Özbay, Y., Erkan, S.  (2015). Eğitim Psikolojisi, Pegem Yayıncılık

 

Deniz E.(2013). Eğitim Psikolojisi, Maya Akademi.

 

Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi.


Yıldırım,R;. (2002). Öğrenmeyi Öğrenmek, Sistem Yayıncılık.


Editör:Binnur Yeşilyaprak (2017). Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Pegem Yayıncılık.


Selçuk, Z. (2004).  Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık.
Özyurt, S., Girgin, N. (2000) Gelişim Süreçleri (İnsan Nasıl Öğrenir?) , Değişim Yayınları.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. X
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Proje / Tasarım 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 76
Total Workload / 25 (Hours) 3.04
dersAKTSKredisi 3