Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç II: Mukayeseli Türk Dili Tarihi TRE 419 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkçe öğretmeni adayının Türkçenin tarihi bilgisine sahip olmasını sağlamak.
Course Content Tarihi dönemleri içinde Türkçenin ses, şekil, cümle, metin ve dönem bilgileri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk dilini ilk yazılı metinlerinden günümüze kadar tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Dilinin tarihi dönemlerini yorumlar ve bu dönemlerde yazılmış eserlerin dil özelliklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk Dilinin tarihi dönemlerini dil özellikleri bakımından ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk dilinin farklı dönemlerine ait eserleri yakından tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk dilinin ses özelliklerini tarihi seyrine göre öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkçenin morfolojik özellikleri hakkında genel bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türkçenin tarihi dönemlerinden hareketle Türkçe kültürü kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Türkçenin mukayeseli tarih bilgisi metodolojisi Türkçeyle diğer dilleri gramer açısından mukayese etme fikrini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Göktürkçe ve Uygurca döneminin genel durumu
2 Göktürkçe, Uygurca yazı ve imla özellikleri
3 Göktürkçe ve Uygurcanın ses ve biçim özellikleri
4 Karahanlıca dönemi eserleri ve önemi
5 Karahanlıcanın yazı ve dil özellikleri
6 Kuzey-Doğu Türkçesini hazırlayan tarihi süreç
7 Harezmce ve Kıpçakça eserler ve dil özellikleri
8 Çağatayca eserler ve dil özellikleri
9 ARASINAV
10 Batı Türkçesinin Doğuşu
11 Eski Anadolu Türkçesi döneminin genel özellikleri
12 Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri
13 Osmanlıcanın dil özellikleri
14 Türkiye Türkçesi
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Ahmet B. ERCİLASUN, Türk Dili Tarihi, Ankara
2. Ahmet CAFEROĞLU, Türk Dili Tarihi, İstanbul
3. Ali AKAR, Türk Dili Tarihi, İstanbul
4. Mustafa ÖZKAN, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul
5. A.von GABAIN, Eski Türkçenin Grameri, Ankara
6. Günay KARAAĞAÇ, Çağatayca El Kitabı, Ankara
Week Documents Description size
0 mukayeseli Türk Dili MUKAYESELİ TÜRK DİLİ DERS NOTLARI 0.61 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5