Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Bilgi ve Kuramlari II TRE 104 2 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Edebi akım, topluluk ile nazım şekilleri ve türleri hakkında bilgi vermek
Course Content Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir şiirde geçen söz sanatlarının başlıcalarını bulur. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
2 İncelenen bir şiirin nazım biçimini ve türünü tespit edebilir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Edebi toplulukları ve özelliklerini sıralayabilir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Bir şiirin ölçüsünü bulur. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Okunan bir edebi metnin hangi edebi akıma ait olduğunu anlar. Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Şiirde kafiye ve redifleri şematik bir şekilde gösterebilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebi akımlar
2 Edebi topluluklar
3 Kafiye-Redif
4 Hece ölçüsü
5 Aruz
6 Nazım Biçimleri- Halk Edebiyatı
7 Nazım Biçimleri- Eski Türk Edebiyatı
8 Nazım Biçimleri- Yeni Türk Edebiyatı
9 Ara Sınav
10 Nazım Türler- Halk Edebiyatı
11 Nazım Türler- Eski Türk Edebiyatı
12 Nazım Türler- Yeni Türk Edebiyatı
13 Edebi sanatlar
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes BİLGEGİL, Kaya (1987), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul: Enderun.
Course Resources KANTARCIOĞLU, Sevim (1993), Edebiyat Akımları ve Temel Metinler, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları.
DİLÇİN, Cem (1992), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, TTK.
SARAÇ, Yekta (2006), Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, İstanbul: Bilimevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6