Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazili Anlatim TRE 113 1 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. SAFA EROĞLU
Course Lecturers Arş.Gör. SAFA EROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkçede yazama becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak vb.) öğretilir
Course Content Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karşılaşılan metinlerin türleri ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Kompozisyon kuramlarını anlatır ve örneklerle uygular. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Yazılı anlatım türlerini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türlere uygun metin oluşturur ve metinler üzerinde uygulama yapar. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikleri tanımlar. Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Sözcük, cümle, sözce, atasözü, deyim gibi dil içi unsurların maksada uygun olarak uygular. Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 Anlatım biçimleri ve yazılı anlatım türlerindeki uygunlukları tanımlar. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yazı ve önemi, yazılı kültürün gerekliliği, yazı ve dil s. 11
2 Yazılı anlatımın amacı, okuryazar olmak s. 22
3 Yazmayı öğrenmek sorunlar ve öneriler- s. 49
4 Yazılı anlatım unsurları- dış yapı unsurları s. 72
5 Yazılı anlatım unsurları- iç yapı unsurları s. 83
6 Yazılı anlatımda Türkçenin özellikleri- noktalama ve imla İmla Kılavuzu TDK
7 Anlatım biçimleri ve özellikleri s. 150
8 Yazılı anlatım türlerine giriş s. 102
9 Ara Sınav
10 Fıkra, makale s. 105
11 Eleştiri s. 145
12 Yaşam öyküsü, günce, gezi yazısı, anı (hatırat), mektup s. 163
13 Röportaj, deneme s. 256
14 Dilekçe, özgeçmiş, tutanak, rapor, karar s. 271
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Gedizli, Mehmet. (2006), Yazabilmek azılı anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul
2- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 7 8 56
Final 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6