Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sinema Tarihi SAU 254 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sinemanın tarihsel gelişimini ele alınırken, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ekseninde film üretim sürecinin temel dinamiklerinin ve sinema tarihinin temel estetik eğilimlerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste sinema tarihinin belli başlı dönemleri, sinema akımları, filmleri ve yönetmenleri tarihsel, ekonomik, ideolojik ve estetik bağlamı içinde ele alınır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sinemanın gelişimine ilişkin temel bilgileri öğrenecek Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Sinema tarihini şekillendiren önemli film örneklerini izlemiş olacak Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
3 Ekonomik gelişmelerin film üretim süreciyle ilişkisini kavrayacak Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Yaşanan toplumsal gelişmelerin sinema üzerindeki etkilerini kavrayacak Anlatım, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Film üretim sürecinin temel dinamiklerini öğrenecek Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
6 Sinema tarihinin temel estetik eğilimlerini öğrenecek Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Sinema tarihindeki önemli akımları ideolojik bağlamı içinde değerlendirebilecek Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
8 Sinemaya eleştirel bakabilmek ve egemen sinema anlayışını sorgulayabilmek için gerekli olan tarihsel altyapıyı kazanmış olacak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
9 Sinemayı ekonomik, estetik ve ideolojik bağlamı içinde değerlendirecek
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Sinema tarihini anlamak: sinemayı anlamak, Avrupa ve Amerika’da sinemanın doğuşu: Lumière Kardeşler, Méliès Sineması
2 Edwin S. Porter, David W. Griffith, Hollywood Sineması’nın endüstriyel gelişimi, stüdyo sistemi, estetik eğilimler, sessiz güldürüler (M.Sennett, C.Chaplin)
3 Avrupa’da Film Endüstrisi, Alman Dışavurumculuğu, Rus Biçimciliği
4 Avrupa’da Film Endüstrisi, Fransız İzlenimciliği, Şiirsel Gerçekçilik
5 II. Dünya Savaşı Döneminde Sinema: Ulusal sinemalar, İtalyan Yeni Gerçekçiliği
6 İtalyan Yeni Gerçekçiliği: Yönetmenler, filmler, estetik eğilimler
7 Savaş Sonrasında Hollywood ve 1950’ler: Stüdyo sisteminin çözülüşü, yeni yapılanmalar
8 Savaş Sonrasında Avrupa Sineması: Yeni Dalga Akımı, film üretim koşulları
9 Yeni Dalga Akımı: yönetmenler, filmler, İngiltere’de Özgür Sinema
10 Auteur Sinema, estetik eğilimler, önemli yönetmenler: I.Bergman, M.Antonioni, A.Tarkovsky
11 Bağımsız Amerikan Sineması
12 1960’larda dünyadaki gelişmeler, Üçüncü Dünya sineması
13 Üçüncü Sinema kavramı, iletişim politikaları, değişen ulusal sinemalar
14 Ulusötesi Sinema ve Tartışma Alanları
Resources
Course Notes
Course Resources Abisel, Nilgün. Sessiz Sinema. 2.Basım. İstanbul: Om Yayınevi, 2003.
Biryıldız, Esra. Sinemada Akımlar. 2.Basım. İstanbul: Beta Yayınları, 2000.
Biryıldız, Esra ve Zeynep Çetin Erus (drl.).Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. İstanbul: Es Yayınları, 2007.
Büker, Seçil. “Auteur Kurama Giriş”, Sinema, Tarih, Kuram, Eleştiri. S.Büker ve G.Topçu (drl.). Ankara: Gazi Üniv.İlet.Fak.Yayınları, 2008, ss.312-316.
Kılıç, Levent. Fotografın ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Yayınevi, 2008.
Monaco, James. Bir Film Nasıl Okunur. Ertan Yılmaz (çev.). İstanbul: Oğlak Yayınları, 2001.
Kristin Thompson ve David Bordwell. Film History: An Introduction. New York: Mc Graw Hill Press, 1994.
Jhon Hill ve Pamela Church Gibson (ed.). World Cinema Critical Approaches, New York: Oxford University Press, 2000.
Tim Bergfelder, “National, Transnational or Supranational Cinema? Rethinking Europeen Film Studies”. (Electronic Versions) Media, Culture & Society. 2005, Sayı: 27
Toby Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”. Ayşegül Gürsoy ve Mehmet Olcay(çev.). Yeni İnsan Yeni Sinema. Sayı: 14, Sonbahar Kış 2003/04
Bordwell, David. “The Art Cinema as a Mode of Film Practice.” Film Criticism. C.4, Sayı:1, Fall 1979
Vincendeau, Ginette. Issues in European Cinema. World Cinema Critical Approaches, Jhon Hill ve Pamela Church Gibson (ed.).New York: Oxford University Press, 2000.
Tarkovski, Andrey. Mühürlenmiş Zaman, Füsun Ant (çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007.
Teksoy, Rekin. Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2005.
Smith, Geoffry Nowell ve Steven Ricci (ed.). Hollywood and Europe, Economics, Culture, National Identity: 1945-95. London: British Film Institute, 1998.

Dorsay, Atilla. 100 Yılın Yönetmeni. 3.Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Büker, Seçil. Sinema Dili Üzerine Yazılar. Ankara: Dost Yayınları, 1985.
Onaran, Alim Şerif. Sessiz sinema Tarihi. Ankara: Kitle Yayınları, 1994.
Onaran, Alim Şerif. Sinemaya Giriş. 2. Basım. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 1999.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
4. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 12
3. Ödev 25
2. Kısa Sınav 13
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 12 24
Ödev 1 13 13
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5