Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Drama ZEE 211 3 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Damla ALTIN
Course Category
Course Objective Yaratıcı dramayla ilgili temel kavramları bütüncül bir yaklaşımla kavrama.
Dramanın eğitim- öğretimde kullanımının Türkiye´ deki gelişim sürecini kavrama.
Çocukların gelişimsel özellikleri ve dramanın olası katkıları hakkında anlayış kazandırma.
Dramada kullanılan temel teknikleri kavrama ve uygulama becerisi kazanma.
Drama uygulamalarında sınıf öğretmeninin sahip olması gereken yeterlik ve sorumlulukların farkında olma.
Dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı bir dersi tasarlama ve uygulama becerisi kazanma.
Course Content Drama teriminin tanımı ve anlamı, dramanın farklı türlerini karşılaştırma, eğitsel dramanın tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, özel gereksinimli çocuklar için eğitsel drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dramanın farklı türleri arasında karşılaştırmalar yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Eğitsel dramanın yapısını ve uygulama aşamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Çocukların gelişimine uygun drama tekniklerini uygular. Tartışma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitsel drama ortamını tasarlayıp yönetir. Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitici drama teriminin tanımı
2 Drama türleri arasındaki fark ve benzerlikler
3 Çocuklarla dramanın tarihçesi
4 Oyun ve dramanın çocuk gelişim ve eğitimindeki önemi ve yararları
5 Eğitici drama öğretmenin nitelikleri
6 Eğitici dramanın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar
7 Öğrenme türleri ile drama arasındaki ilişki
8 Bireysel ve küme yaratıcılığının ortaya çıkarılması
9 Arasınav
10 Eğitici dramada özel teknikler
11 Özel gereksinimli çocuklar için drama oyunu örnekleri
12 Özel gereksinimli çocuklar için drama oyunu örneklerinin geliştirilmesi
13 Özel gereksinimli çocuklar için drama oyunu örneklerinin geliştirilmesi
14 Özel gereksinimli çocuklar için drama oyunu örneklerinin geliştirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Vural, R.A., Somers, J.W. (2011). İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama
2.Önder, A.(2008). Zihinsel Engellilerle Yaratıcı Drama.
3.Üstündüğ, T. (2002).Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü. Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 106
Total Workload / 25 (Hours) 4.24
dersAKTSKredisi 4