Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik EBB 401 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, rehberliğin amaçları, rehberliğin ilkelerini anlama

Course Content

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar , , , , , ,
2 Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini ifade eder , , , , , ,
3 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. , , , , , ,
4 Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirir. , , , , , ,
5 İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını geliştirir. , , , , , ,
6 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini güncel gelişmeler ışığında değerlendirir. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Rehberliğin Tanımı, Amacı, Kapsamı Kaynakların ilgili bölümleri
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri Kaynakların ilgili bölümleri
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Mesleki Rehberlik Kaynakların ilgili bölümleri
4 Rehberliğin Amaçları, Eğitsel Rehberlik Kaynakların ilgili bölümleri
5 Rehberliğin İlkeleri Kaynakların ilgili bölümleri
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Kaynakların ilgili bölümleri
7 Ara Sınav
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi Kaynakların ilgili bölümleri
9 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi Kaynakların ilgili bölümleri
10 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Kaynakların ilgili bölümleri
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları Kaynakların ilgili bölümleri
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma Kaynakların ilgili bölümleri
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p> KUZGUN Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayınları, Ankara, 2011.</p>
Course Resources

KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000.
TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
Total 20
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Final 1 8 8
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5