Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eleştirel Teori ve Medya ILB 639 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. YUSUF ADIGÜZEL
Course Lecturers Doç.Dr. AYDA İNANÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Medya yapısını eleştirel teori çerçevesinde ele alarak incelemek.
Course Content Bu ders kapsamında eleştirel teori bağlamında medya incelemesi yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eleştirel medya çözümlemeleri ile ilgili kuramsal yaklaşımları bilir. , , , , , ,
2 Sosyal sorunlara yaklaşımda iletişim kuramlardan nasıl yararlanılabileceğini bilir. , , , , , ,
3 Medya ürünlerine karşı eleştirel düşünce ve sorgulama yeteneği kazanır. , , , , , ,
4 İletişim alanındaki farklı paradigmaların bireye, topluma, medyaya yönelik yaklaşımlarını kıyaslar. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eleştirel yaklaşımın ele aldığı sorunların, metodolojisinin ve ideolojik yöneliminin belirlenmesi. Eleştirel araştırmaların iletişimi anlamlandırma biçimleri.
2 Eleştirel yaklaşımın ele aldığı sorunların, metodolojisinin ve ideolojik yöneliminin belirlenmesi. Eleştirel araştırmaların iletişimi anlamlandırma biçimleri.
3 Eleştirel yaklaşımlara hakim olan dil, Marksist paradigmadan beslendiği için Marksist paradigmanın birey, toplum ve iletişim çözümlemelerindeki temel kavramların analizi: İdeoloji, hegemonya, yabancılaşma, tarihsel materyalizm, şeyleşme, üretim, yeniden
4 Eleştirel yaklaşımlara hakim olan dil, Marksist paradigmadan beslendiği için Marksist paradigmanın birey, toplum ve iletişim çözümlemelerindeki temel kavramların analizi: İdeoloji, hegemonya, yabancılaşma, tarihsel materyalizm, şeyleşme, üretim, yeniden
5 Frankfurt Okulu´nun iletişimin akademik bir araştırma alanı olarak kurumlaşmasında oynadığı rol. Frankfurt Okulu´nun (Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü) tarihsel gelişimi.
6 Frankfurt Okulu´nun Eleştirel Teorisi.
7 Frankfurt Okulu´nun Eleştirel Teorisi.
8 Yapısalcılık.
9 Yapısalcılık.
10 Ekonomi Politik Yaklaşım.
11 Kültürel Çalışmalar.
12 Kültürel Çalışmalar.
13 Alımlama Çalışmaları.
14 Feminist Medya Çalışmaları.
Resources
Course Notes
Course Resources Max Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram (YKY), Max Horkheimer, Akıl Tutulması (Metis Yay.), Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Dialektiği (Kabalcı), T. W. Adorno, Kültür Endüstrisi (İletişim Yay.), T. W. Adorno, Minima Moralia (Metis Yay.), Herbert Marcuse, Us ve Devrim (İdea Yay.), Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan (İdea Yay.) Erdoğan, İ. (2007). "Temel Bilgiler: Eleştirel Yaklaşımlarda İletişim Anlayışı", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:24, Bahar, 153-198. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, Eleştirel Yaklaşımlar, 81-83.
Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim, Ferdinand de Saussure Claude Levi-Strauss Roland Barthes, 106-111.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak.
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak.
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek.
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek.
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6