Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Sistemleri ILB 609 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı geçmişten günümüze kitle iletişim sistemlerini eleştirel bakış açısıyla tanımaktır.
Course Content Derste kitle iletişim sistemleri incelenmektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kitle toplumu ve kitle kültürü arasındaki ilişkiyi açıklar. Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
2 Kitle iletişim araçlarının önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Yeni medya ortamlarını etkin kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı
2 Kitle iletişimi nedir, nasıl işler? Kitle iletişim sisteminden kasıt nedir?İletişim ve Kitle İletişimi: Kitle toplumu/kitle kültürü.Kitle iletişim araçlarının özellikleri
3 Kitle toplumu/kitle kültürü.Kitle iletişim araçlarının özellikleri
4 Kurumsallaşmış İletişim ve Çevresi ? Toplumsal İletişimde Değişiklikler ? Toplumsal çevre ile etkileşim ? Ekonomik çevre ile etkileşim ? Siyasal çevre ile etkileşim
5 İletişim Sistemlerinin Oluşumu ve İletişim Alanının Düzenlenmesi Gerekçe, İlke ve Uygulamaları ? Genel tarihçe ? Düşünsel temeller
6 Normatif Medya Kuramları ? Otoriter medya kuramı ? Liberal-özgürlükçü medya kuramı ? Sosyal sorumluluk kuramı ? Sovyet-totaliter medya kuramı ? Gelişme aracı kuramı ? Katılımcı Demokratik Medya Kuramı
7 Normatif Medya Kuramları ? Otoriter medya kuramı ? Liberal-özgürlükçü medya kuramı ? Sosyal sorumluluk kuramı ? Sovyet-totaliter medya kuramı ? Gelişme aracı kuramı ? Katılımcı Demokratik Medya Kuramı
8 İletişim Alanının Örnek Düzenlemeleri ? Batı Avrupa, ? Fransa ve İngiltere örnek iletişim düzenlemeleri ? Amerikan Televizyonu
9 İletişim Alanının Örnek Düzenlemeleri ? Doğu Sistemi, Japonya, Rusya, Avusturalya.
10 Türkiye´de İletişim Alanının Düzenlenmesi
11 Gelenkesel ve yeni medya; yöndeşme
12 Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümleri
13 Alternatif medya
14 Genel Değerlendirme ve sonuç
Resources
Course Notes Thompson, John B. (2010). ?Haber Ticareti?, İletişim Tarihi içinde, Derleyen: David Crowley ve Paul Heyer, Çeviren: Berkay Ersöz. Ankara: Phoenix Yayınları<br>Williams, Rosalynd (2010). ?Tüketimin Hayal Dünyaları?, İletişim Tarihi içinde, Derleyen: David Crowley ve Paul Heyer, Çeviren: Berkay Ersöz. Ankara: Phoenix Yayınları <br>A. Raşit Kaya (1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara: Teori Yayınları <br>John Kean (1999). Medya ve Demokrasi. Çeviren: Haluk Şahin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları <br>Metin Işık (2007). Kitle İletişim Sistemleri. 2. Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi<br>İlal (1997). İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum. 3. Baskı, İstanbul: Der Yayınları
Course Resources John Kean (1995). ?Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümleri?, Medya Kültür Siyaset İçinde (der) Süleyman İrvan
Nilüfer Timisi, Yeni İletişim teknolojileri ve Demokrasi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6