Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eleştirel Yaklaşimlar ILB 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilindiği üzere iletişim disiplinler arası bir bilimdir. Bu bağlamda geliştirilen yaklaşımların interdisipliner bir bakış açısıyla sorgulanması amaçlanmaktadır.
Course Content İdeoloji, toplum, kültür, medya, ekonomi ve siyaset ilişkilerinin sorgulanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İdeoloji, toplum, kültür, medya ekonomi ve siyaset ilişkilerini sorgular. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavramsal çerçeve: İletişim, toplum ve kültür
2 Tutucu- ana akım yaklaşımlarına genel bir bakış
3 Eleştirel Yaklaşımların Oluşumu
4 İdeoloji ve işlevleri
5 Frankfurt Okulu Eleştirel Kuramı:
6 Horkheimer, Pollock, Adorno, Löwenthal, Marcuse vd.
7 Yapısalcı Medya Çalışmaları
8 Göstergebilim, yapısalcılık ve kültürel çalışmalar
9 Sınav haftası ( exam week)
10 Rischard Hoggart
11 Raymond Williams
12 Stuart Hall ve E. P. Thompson
13 Ekonomi Politik Yaklaşım
14 Tartışma ve değerlendirme
Resources
Course Notes Sartori, Giovanni (1999): Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Yetkin Kitabevi, İstanbul<br>Keane, John (2004): Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yayınları; İstanbul<br> Işık, Metin (2004): Medyada Yeni Yaklaşımlar, Eğitim Kitabevi, Konya.<br>Adorno W. Theodor: Minima Moralia, Metis Yayınları, 2012<br>Adorno W. Theodor: Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi, İletişim Yayınları, 2011<br>Herbert Marcuse: Tek Boyutlu İnsan, İdea Yayınevi.<br>Althusser L.(2015): İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki Yayınları<br>Morgan H. L. (1999) : Eski Toplum I ve II, Payel Yayınları<br>Geuss R. (2013) Eleştirel Teori, Ayrıntı Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6