Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlar MHY 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL,
Course Assistants Arş. Gör. Furkan Beşel
Course Category
Course Objective Türkiye´de yürürlükte bulunan vergilere ilişkin genel kuralların ve vergisel yükümlülüklere uyulmaması halinde söz konusu olan yaptırımlara ilişkin temel kurallar ile vergi uyuşmazlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.
Course Content Vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezaları ile ilgili ileri düzey bilgileri kapsar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 vergi hukukunun kaynaklarını çeşitli sınıflandırmalara ve özelliklerine göre ayrıntılı olarak tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 yargı organlarının yasallık ilkesini uygulama biçimini örnek olaylar üzerinden ayrıntılı olarak tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Mali güç ilkesinin yargısal yorumunun Örnek olaylar üzerinden ayrıntılı olarak tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 vergi kanunlarının geriye yürümezliği ile ilgili yargı kararlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hukuki güvenlik ilkesini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Vergilemenin Anayasal ilkelerine ilişkin yargı kararlarındaki anlayışı değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Vergilemenin anayasal ilkelerini örnek olaylar üzerinden ayrıntılı olarak analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 vergi uyuşmazlıklarını ve çözüm yollarını ayrıntılı olarak tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk vergi hukuku hakkında genel değerlendirme Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuk
2 Vergi hukukunun asli kaynakları Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuk
3 Vergi hukukunun yardımcı kaynakları Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuk
4 vergilemede yasallık ilkesi ve yargı kararları BUDAK, Tamer(2007), “Türk Vergi Hukukunda Vergi Adaleti: Anayasal Vergilendirme İlkeleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 308, Nisan. CEYHAN, Murat(2003), "Verginin Yasallığı İlkesi", http://www.alomaliye.com/murat_ceyhan_verginin_yasal.htm.
5 vergilemede mali güç ilkesi ve yargı kararları GÖKBNUNAR, A. Rıza (1998)"Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme", CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:1998, Sayı:4.
6 hukuki güvenlik ilkesi ve yargı kararları TAYLAR, Yıldırım (2007), "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi", Vergi Dünyası, Sayı:307, Mart.
7 Arasınav
8 vergi kanunlarının geriye yürümesi NAZALI, Ersin (2007), "Vergi Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması", Vergi Dünyası, Haziran, Sayı:310.
9 mükelleflerin ödevleri Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuk
10 vergi uyuşmazlıkları ve idari çözüm yolları NAZALI, Ersin (2007), "Türkiye´de Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesinin Geçirdiği Aşamalar", Vergi Dünyası, Eylül, Sayı:313.
11 vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuk
12 Vergi suç ve çezaları YAVAŞLAR, Funda (2006), "İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları", Vergi Dünyası, Temmuz, Sayı:299.
13 vergi incelemesi BAYKARA, Bekir (2007), "Vergi İncelemesi Sırasında Mükellefin Hakları", Vergi Dünyası, Ekim, Sayı:314.
14 genel vergi hukukuna ilişkin diğer sorunlar ve değerlendirilmesi Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuk
Resources
Course Notes Vergi Hukuku, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998., Vergi Hukuku, Mualla Öncel ve diğerleri, Turhan Kitapevi, Ankara 2000, Vergi Hukuku, Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi, Ankara 2000, Vergi hukuku, Nihal Saban, DER yayınları, 2005, Vergi Hukuku, Selim Kaneti, Filiz kitabevi, 1989
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 -Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 -Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6