Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyaset Bilimi SBK 113 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. İRFAN HAŞLAK
Course Lecturers Doç.Dr. İRFAN HAŞLAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Ensar Kıvrak

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamak

Course Content

Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasal hayatın aktörlerinin neler olduğunu bilir ve siyasal hayata katılımı, katılma biçimlerini ve katılımı etkileyen faktörleri ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Siyaset biliminin kapsamına giren çağdaş konuların neler olduğunu irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Bürokrasinin tarihsel gelişimi betimler ve Türkiye açısından farklılaşan yerinin arkasındaki faktörleri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Siyasi düşünceler tarihi bağlamında siyaset biliminin geleneksel olarak hangi konularla ilgilendiğini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Özellikle iktidarın doğasının ve devletin bir örgüt olarak neleri ifade ettiğini elindeki ölçütlere göre eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Demokrasinin anlamını kavrar ve çağdaş demokrasinin ayırt edici unsurlarını farklı şekli ile tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
7 Siyaset biliminin farklı tanımlarını bilir ve bu tanımların birbiriyle ilişkisini saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Seçim dönemlerinde üzerinde çokça konuşulan seçim tekniklerinin neler olduğunu mukayeseli olarak kavrar ve çağdaş demokratik dünyada hangi seçim tekniğinin daha çok tercih edildiğini örneklerle ortaya koyar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, siyaset biliminin tanımı ve siyasi düşünceden farkı siyaset bilimine tarihsel bir perspektiften bakmak: Siyasi düşüncenin katkısı Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.1-63
2 Kapsam, yöntem ve teknikler,İktidar ve siyasal iktidar Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss. 67-134., Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.35-68..
3 Devlet, siyasal sistemler Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.141-151.,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.71-99; 147-185.
4 Demokrasi: Kavram, tarihsel gelişimi ve ilkeleri, demokrasinin temel nitelikleri ve uygulamada demokrasi Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.157-183, Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss187-193
5 Demokrasi modelleri ve Türkiyede demokrasi; siyasi kültür ve Türk siyasi kültürü Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss184-199.,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss194-217; 221-234; 247-252.
6 Siyasal hayatın aktif aktörü olarak birey; siyasal toplumsallaşma, bireyin siyasal hayata katılması Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.201-246., Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.236-246.
7 Siyasal partiler I Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.249-270,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.253-291.
8 Baskı grupları ve Kamuoyu Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss. 284-298; 299-314.,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.334-341; 316-333
9 ARASINAV
10 Bürokrasi; Seçimler: kavramsal çerçeve Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.315-330; 333-345.,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.451-478
11 Seçim sistemleri Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.346-360.,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.294-301
12 Türkiyede seçimler Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul, ss.360-406.,Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.302-313.
13 Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.483-519
14 Küresel siyaset Mümtazer Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara, ss.667-704.
Resources
Course Notes <p>Yukarıda belirtilen kitap b&ouml;l&uuml;mleri</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 3 2 6
Final 1 12 12
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5