Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliye Politikasi MLY 304 6 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU, Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR, MUSTAFA NECATİ CERRAHOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Uğur Uygun

Course Category
Course Objective

Bu derste öğrencilerin ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma ve gelir dağılımı gibi makroekonomik hedeflere ulaşmada maliye politikasının yerini anlamaları ve para politikası ile karşılaştırmalı olarak analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği, dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde etkinliği para politikası ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Maliye politikasına ilişkin kavramsal çerçeveyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Maliye politikasının amaçlarını ve araçlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Türkiye´de maliye politikası uygulamalarına örnek verir ve sonuçlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Ekonomik gelişmelerde maliye politikasının etkisini ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Maliye politikasının makroekonomik istikrarı sağlamadaki işlevini irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Maliye Politikasının ortaya çıkışı ve Amaçları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Maliye Politikasının Araçları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Kamu Ekonomik Faaliyetleri ve Vergi Yükü Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Maliye Politikasına İlişkin İktisadi Görüşler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Maliye Politikası ve Milli Gelir Dengesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Ekonomik İstikrarın sağlanmasında Para ve Maliye Politikası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Maliye Politikası uygulamasında yöntemler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Durgunlukla Mücadelede Maliye politikası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Ekonomik Büyüme ve kalkınmayı Sağlamada Maliye Politikası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Türkiye´de Ekonomik İstikrar ve Maliye Politikası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Temel G&uuml;rdal, Mehmet Emin Altundemir ve Cahit Şanver, Maliye Politikası,Sakarya:2015</p>
Course Resources

Abuzer PINAR, Maliye Politikası, Teori ve Uygulama, 3. Baskı, Ankara: Naturel, 2010.
Ahmet Ulusoy, Maliye Politikası, Trabzon, Derya Kitapevi, 2007.
Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Eskişehir, Anadolu Ü. Yayınları, 1991.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
2. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 7 14
Final 1 10 10
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6