Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliyede Veri Analizi MLY 203 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin genel amaçları: bilim, teori, hipotez, kavramlarını öğrenmek, metot, bilimsel bilgi kavramlarını öğrenmek, kantitatif analiz tekniklerini öğrenmek, anket verisi ile çalışmak, anketleri uygulayıp, SPSS ortamına aktarmak, çeşitli analizler yapmak ve bu analizleri yorumlayabilmek.
Course Content Bilimsel araştırma, değişik araştırma tipleri, iyi bir anketin özelliklerini öğrenmek, bilim, bilimsel bilgi ve metot kavramları öğrenilecek, bilimsel araştırma süreci öğrenilecek, SPSS veri giriş ekranı öğrenilecek ve veri girme süreci öğrenilecek, verileri özetlemek öğrenilecek, veriler sunma konusunda bilgi alınacak, SPSS’te verilerin doğruluğunu sınamak, Çapraz Tablo analizi yapmak, hipotez testleri yapabilmek, parametrik hipotez testleri yapmak, Ki-Kare testi yapmak, varyans, regresyon ve faktör analizi yapabilmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel araştırma süreci Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Veri toplama yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Proje / Tasarım,
3 SPSS’e giriş Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Temel İstatistikler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 SPSS’te verileri düzenlemek Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
6 SPSS’te değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
7 SPSS’te hipotez testleri Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve genel giriş Ders notlarının ilgili kısımları
2 Bilimsel araştırma ve Bilimsel araştırma süreci I Ders notlarının ilgili kısımları
3 Bilimsel araştırma süreci II Ders notlarının ilgili kısımları
4 SPSS’e giriş Ders notlarının ilgili kısımları
5 Temel istatistikler Ders notlarının ilgili kısımları
6 SPSS’te veri düzenleme Ders notlarının ilgili kısımları
7 SPSS’te değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak Ders notlarının ilgili kısımları
8 ARASINAV Ders notlarının ilgili kısımları
9 Hipotez Testleri Ders notlarının ilgili kısımları
10 Parametrik Hipotez Testleri Ders notlarının ilgili kısımları
11 Parametrik olmayan hipotez testleri Ders notlarının ilgili kısımları
12 Varyans Analizi Ders notlarının ilgili kısımları
13 Regresyon analizi Ders notlarının ilgili kısımları
14 Faktör analizi Ders notlarının ilgili kısımları
Resources
Course Notes 14 Haftalık Ders Notu Hers Dersten Önce Sisteme yüklenecektir.
Course Resources 1- Kalaycı, Şeref, SPSS Uygulamlaı Çok değişkenli İstatisitik Teknikler, Asil Yayın Dağıtım, 2. Baskı 2006.
Week Documents Description size
1 1 hafta ders notu 1.32 MB
2 2 hafta ders notu 1.1 MB
3 3 hafta ders notu 1.48 MB
4 4 hafta ders notu 1.46 MB
5 5 hafta ders notu 1.78 MB
6 6 hafta ders notu 1.55 MB
7 7 hafta ders notu 1.46 MB
8 8 hafta ders notu 1.32 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5