Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Diş Politikasi ULI 482 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SİBEL AKGÜN
Course Lecturers
Course Assistants NA
Course Category
Course Objective Bu ders Türkiye dış politikasına ilişkin tarihsel bir analiz sunmayı amaçlamaktadır.Türkiye Cumhuriyenin kuruluşundan itibaren izlediği dış politikayı tarihsel dönemler halinde ele alarak, Türk Dış Politikasını etkileyen iç ve dış dinamiklerin ve oluşum ve uygulanması sürecini incelemektir.
Course Content Dersin temel içeriği Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye dış politikasını olgu, kavram ve tartışmalar temelinde ele almaktadır.Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücadele dönemi izlenen Türk dış politikası Lozan Barış Antlaşmasına kadar ele alınarak, Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının kuramsal çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, II. Dünya Savaşında Türkiyenin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde dış politikada yeni eğilimler, Batılı ülkelerle ittifakı, Demokrat Parti dönemi dış politikası, 1960 Darbesi sonrasında Türk Dış Politikası, ABD ve NATOyla ilişkiler, AETyle ilişkiler, Kıbrıs Sorunu, 1980-1990 dönemi dış politika ABD ve AB ile ilişkiler, Ortadoğu, Balkanlar, Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika, yeni fırsatlar ve tehditler, güncel sorunlar ele alınarak bu dönemde izlenen Türk Dış Politikası ve bu politikayı belirleyen ulusal ve uluslar arası parametreler irdelenecektir. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeşitli dönemlerde uygulanan Türk dış politikasını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Türk dış politikasını belirleyen iç ve dış dinamikleri anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Türk dış politikasının oluşturulma ve uygulanma sürecini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Temel derslerde öğrendiği bilgilerle Türk dış politikasında yer alan olayları ve sonuçlarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Türk dış politikasına ilişkin gelecekte ortaya çıkabilecek olası gelişmeleri ve yaratabileceği sonuçları değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türk dış politikasını bilimsel ve analitik yöntemlerle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Uluslararası sistemde meydana gelen gelişmelerin Türk dış politikasına olan etkisini anlar ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Türkiyenin iç dinamiklerinde ve siyasal hayatında meydana gelen gelişmelerin Türk dış politikasına olan etkisini anlar ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Dış Politikasına Giriş, Teorik ve Kavramsal tartışmalar 1, 2
2 Cumhuriyet öncesi Türkiye Dış Politikası ve Türkiye Dış Politikasının Temel İlkeleri 1, 2
3 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası 1, 2
4 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Dış Politikası 1, 2
5 Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası 1945-1960 1, 2
6 Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası - 1960 - 1980 1, 2
7 ARA SINAV
8 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk Dış Politikası 1, 2
9 Türkiye, ABD ve NATO 1, 2
10 Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya 1, 2
11 Türkiye ve AB 2
12 Türkiye ve Orta Doğu 2
13 Kıbrıs Sorunu 2
14 Ermeni Sorunu 2
Resources
Course Notes 1) William Hale, Türk Dış Politikası 1774- 2000, Mozaik, 2003<br>2) Baskın Oran ( ed. ), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar ,Cilt I ( 1919- 1980 ) , İstanbul : İletişim Yayınları, 2001.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5