Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fayda Maliyet Analizi MLY 352 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Hakan Yavuz
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı Fayda maliyet anlizi ile ilgili lsians düzeyindeki temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Course Content fayda maliyet analizi, ölçülmesi, Karar verme ve karar alma yöntemlerifiyatlandırma konuları incelenecek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şimdiki değer (iskonto) kavramını açıklar ve hesaplamasını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
2 Özel sektör ve kamu sektörü projelerinin niteliklerini ayırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Kamusal fayda ve maliyet kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Fayda-maliyet analistlerinin farklı senaryolarla yaptıkları değerlendirmeleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Kamu yatırımlarının dağıtımsal etkilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Sosyal iskonto oranını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
7 Kamu yatırım proje değerlendirmelerinde gölge fiyatın önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Kamu yatırım projelerindeki belirsizlikleri kavrar ve etkilerini analiz eder. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fayda Maliyet analizi kavramı ve tanımı Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Fayda Maliyet analizinin amacı ve kapsamı Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Fayda ve Maliyetlerin ölçülmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Karar verme ve karar alma yöntemleri Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Rasyonel davranış Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Bugünkü değer Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Iskonto oranı Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Gölge fiyatlar Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Arasınav
10 Fiyatlandırılamayan mallar Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Proje maliyetleri ve finansmanı Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Yapılabilirlik ve beklenen değer Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Genel Değerlendirme Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Genel Değerlendirme Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes Sönmez S. (1992), Fayda Maliyet Analizi, Ankara, Turhan Kitabevi<br>Anadolu Üniversitesi, Kamu Maliyesi Kitabı 7. Bölüm, Eskişehir 2004<br>Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, 7. bölüm<br>ders hocası tarafından verilen makaleler
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5