Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi SBF 353 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilere Osmanlı Türkçesinin temel özellikleri, Arap kökenli Türk alfabesinin yazılış ve okunuş özelliklerini uygulamalar yoluyla öğretmektir.

Course Content

Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arap kökenli Türk alfabesini okur Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Arap kökenli Türk alfabesiyle yazar. Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
3 Cumhuriyet öncesi döneme ait Arap kökenli Türk alfabesiyle yazılı metinleri Latin kökenli Türk alfabesine çevirebilir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Türkçe kökenli kelimelerin yazılışlarını ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türkçe kökenli eklerin yazılış özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Türkçe kökenli kelimelerin anlam özelliklerini açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Türkçesinin genel tanımı, tarihi serüveni
2 Arap kökenli Türk harflerinin tanımı, Latin kökenli Türk alfabesindeki karşılıkları
3 Arap kökenli Türk harflerinin yazılış özellikleri, bitişi ve ayrı harfler
4 Türkçe kökenli kelimelerin Arap kökenli Türk harfleriyle yazılışları ve okunuşları
5 Türkçe kökenli kelimelerin Arap kökenli Türk harfleriyle yazılışları ve okunuşları
6 Türkçe eklerin imla (yazım özellikleri)
7 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bakış
8 Arapça kelime türleri, kelime yapım yolları, kalıplar
9 Ara Sınav
10 Arapça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
11 Farsça kelime türleri, kelime yapım yolları
12 Farsça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
13 Metinlerin kelime kelime hem anlam, hem de yazılış özelliklerinin incelenmesi
14 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
Resources
Course Notes <p>DEVELİ, Hayati (2008), Osmanlı T&uuml;rk&ccedil;esi Kılavuzu 1-2, Kesit Yayınları, İstanbul(Birincil Kaynak)</p>
Course Resources

ERGİN, Muharrem (1962), Osmanlıca Dersleri, İstanbul
KURT, Yılmaz (2001), Osmanlıca Dersleri 1-2, Akçağ Yayınlar, Ankara.
TİMURTAŞ, Faruk K., Osmanlıca (Eski Yazı-Gramer-Metin), İstanbul.
TİMURTAŞ, Faruk K. (1964), Osmanlıca Grameri, İstanbul.
TİMURTAŞ, Faruk K. (1977), Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul.
TİMURTAŞ, Faruk K. (1972), Yeni Osmanlıca Metinler, İstanbul.
DEVELLİOĞLU, Ferit (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1195 s.
ÖZKAN, Mustafa vd. (2003), Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri, Çağrı Yayınları, 568 s.
TULUM, Mertol (2000), Tarihi Metin Çalışmalarında Usul (Menakıb´ul-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme), Deniz Kitabevi, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5