Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi SAU 103 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Furkan BEŞEL
Course Category
Course Objective Vergi hukukunun ulusal ve uluslar arası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamak ve Türk vergi sistemi ile ilgili lisans düzeyindeki temel bilgileri öğrenciye kazandırmaktır.
Course Content Vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezalarını kapsar ayrıca Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili temel konular ele alınır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Vergilemeye ilişkin temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Vergi borcunu sona erdiren nedenleri karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Vergi hukukunun anlam, zaman ve yer bakımından yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve bu çerçevede analizler yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Vergi borcu özel borç ayrımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Vergi uyuşmazlıklarını ve çözum yollarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Vergi suç ve cezalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal süreci açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Türk vergi sistemi hakkında temel kavramları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Vergiye tabi geliri tanımlar ve gelir teorileri ile karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Gelir türlerini tanımlar, birbirinden ayırır ve herhangi bir gelirin hangi gelir kapsamına girdiğini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Gelir türleri itibarıyla matrahı tespit edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Farklı gelir türlerinde vergilendirme yöntemlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Farklı senaryolara göre çeşitli gelir türlerinin elde edilmesi halinde beyan edilecek geliri ve ödenecek vergiyi hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Kurumlar vergisinin konusunu, mükellefini, matrah tespitini gelir vergisi ile karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vergi Hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri, bölümleri, tarihi gelişimi, Verginin anayasal ilkeleri,
2 Vergi Hukukunun kaynakları, Vergi yasalarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, Vergilendirme ilişkisinde taraflar
3 Vergi ödevi; vergi yükümlülüğü, vergi sorumluluğu, Vergi yükümlülerinin hak ve ödevleri
4 Bildirimde bulunma ve beyanname verme ödevi, Defter tutma ve belgeleri saklama ödevi
5 Vergilendirme Süreci; Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili
6 Vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları; yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama, Vergi Hukukunda süreler
7 Arasınav
8 Vergi borcunun sona ermesi: ödeme ve zamanaşımı, Diğer sona erme nedenleri
9 Türk vergi sistemine giriş, kapsamı, Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi
10 Türk vergi sisteminde yer alan vergiler
11 Gelir vergisinde gelirin tanımı, unsurları, özellikleri
12 Gelir vergisinde mükellefiyet, ticari kazançlarda matrahın tesbiti
13 Ticari kazançlarda muaflık, istisnalar ve gider indirimi
14 Zirai kazançlarda matrahın tesbiti
Resources
Course Notes PEHLİVAN, Osman (2013), Vergi Hukuku, Murathan Yayınevi, Trabzon.
Course Resources Şenyüz D., (2010), Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ezgi Kitabevi;
Bilici N., (2010), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Seçkin Yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 3 3
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5