Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Güncel Sorunlar SAU 105 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator İREM YILDIRIM
Course Lecturers İREM YILDIRIM,
Course Assistants

NA

Course Category
Course Objective

Uluslararası alanda yaşanan güncel çatışma ve anlaşmazlıklar ile temel uluslararası çatışma konularının ele alınarak milliyetçilik, bölgesel ve etnik çatışmalar, terörizm, silahlanma ve silahsızlanma, nükleer silahların etkisi gibi zamanımızda uyuşmazlık ve krize neden olan konuların incelenmesi ve öğrencilerin uluslararası sistemdeki çatışmaları yönetmeye ve/veya çözüm bulmaya yönelik bilimsel yöntemler bulma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Course Content

Dersin işlenmesi sırasında 3 yönteme başvurulacaktır. İlk olarak, derste incelenmesi öngörülen çatışma türlerine yönelik çatışma yönetimi ve çözümüne yönelik teorik bilgiler verilecektir. İkinci olarak çeşitli güncel uluslararası çatışma konuları incelenecektir. Ele alınan konuların seçiminde öğrencilerin diğer derslerde öğrenmemiş oldukları konuların ele alınmasına özen gösterilmiştir. Üçüncü olarak da öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Dünya politikasını ve uluslararası alanda süregelen sorunları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 2) Teorik bilgilerini pratikteki gelişmelerle değerlendirir ve bunları kendi yorumu ile değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Temel derslerde öğrendiği bilgileri ile uluslararası ilişkilerde gündeme gelen güncel olayları ve sonuçlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası sorunlara ilişkin gelecekteki olası gelişmeleri ve yaratabileceği sonuçları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 5) Uluslararası sistemi etkileyen temel çatışma noktalarını kavrar, bu çatışmaları analiz eder ve çatışmaların çözümlenmesinde uluslararası örgütlerin rollerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Güncel uluslararası sorunları bilimsel yöntemlerle tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Çatışma ve müzakere yöntem ve tekniklerini uygular ve bu çatışmalara yönelik müzakerenin ana konseptlerini ve çözüm yöntemlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Uluslararası alanda süregelen sorunları sunum hazırlayarak tanımlar ve sunum yaparak tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Milliyetçilik 2
2 Dinsel ve Etnik Çatışmalar- Vaka Analizi 1: Balkanlar, Yugoslavya Örneği 1
3 Dinsel ve Etnik Çatışmalar- Vaka Analizi 2: Afrika, Ruanda Örneği 10
4 Bölgesel Sorunlar: Orta Asya-Çin Örneği 13
5 Bölgesel Sorunlar 2: Latin Amerika'da Güncel Sorunlar 15
6 Bölgeselcilik 7
7 Uluslararası Sorunlara Çözüm Arayan Örgütler olarak BM ve Reform Tartışmaları 9
8 İnsan Hakları ve İhlalleri 12
9 ARA SINAV
10 Nükleer Silah (sız) lanma 5, 6
11 Terör ve Terörizm 3, 4
12 Küresel Enerji Sorunları 16
13 Göç Meselesi 14
14 Sosyo-ekonomik Adaletsizlik 11
Resources
Course Notes <p>1) Andrew Heywood, K&uuml;resel Siyaset, Adres Yayınları, 2013<br /> 2)Emin G&uuml;rses, Milliyet&ccedil;i Hareketler ve Uluslararası Sistem, Bağlam Yayınları.<br /> 3) Selim Hilmi &Ouml;zkan, &quot;XVIII. Y&uuml;zyılın Başlarında Kuzey Afrika&quot;, Avrasya At&uuml;dleri, Vol. 1, Issue 40, pp. 287-300, 2012)<br /> http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userPubFiles/shilmi_32b69e38ca52d46ac93ab9c29868ac37.pdf<br /> <br /> 4) Mehmet Seyfettin Erol, Ahmet Said Altın, ?T&uuml;rk Dış Politikasında Afrika: ?Osmanlı Mirası &Uuml;zerine Ortak Gelecek - Etkinlik Arayışları?, http://www.usgam.com/tr/index.php?l=840&amp;cid=381<br /> <br /> 5)Atilla Sandıklı, Geleceğin S&uuml;per G&uuml;c&uuml; &Ccedil;in, Bilge Strateji, Cilt 1, Sayı 1, G&uuml;z 2009, http://www.bilgesam.org/tr/Makaleler/Dogu%20Asya%20&amp;%20Pasifik/Gelecegin%20Super%20Gucu%20Cin.pdf<br /> <br /> 6)T&uuml;rkiye-&Ccedil;in İlişkileri, Ankara Strateji Enstit&uuml;s&uuml;, Şubat 2012, http://www.ankarastrateji.org/print/haber/turkiye-cin-iliskileri-115/<br /> <br /> 7) Valentina Reshetnikova, 1960?lardan Bu Yana N&uuml;kleer Silahsızlanma Alanında Yaşanan Gelişmeler, Ankara &Uuml;niversitesi, Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml;, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Y&uuml;ksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/1h2l/1960-lardan-bu-yana-nukleer-silahsizlanma-alaninda-yasanan-gelismeler-developments-in-the-field-of-nuclear-disarmament-from-the-1960-s-till-the-present-time<br /> <br /> 8) Mustafa Kibaroğlu, Arap Baharı Ve T&uuml;rkiye, Adam Akademi, 2011/2: 26-36, http://mustafakibaroglu.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/kibaroglu-adamakademi-arapbahariturkiye-aralik2011.pdf<br /> <br /> 9) Hamit Ersoy, Ulusal &Ccedil;ıkar Aracı Olarak Uluslararası Politikada Ter&ouml;rizm, Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3&acute;4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 4 (3-4), http://www.pa.edu.tr/APP_DOCUMENTS/D478B2AD-3813-4555-9629-6332F8CF8D33/cms_statik/_dergi/2002/3-4/15-26.pdf<br /> <br /> 10) Şaban Kardaş, T&uuml;rkiye Ve Arap Baharı: T&uuml;rkiye?nin Orta Doğu Politikasındaki Değişiklikler, Hazar Raporu Bahar 2013, http://hasen.org.tr/Content/userfiles/pdf/SabanKardas.pdf<br /> <br /> 11) Ayşe Aslıhan &Ccedil;elenk, T&uuml;rkiye-Latin Amerika İlişkileri 2010, T&uuml;rk Dış Politikası Yıllığı 2010, Derleyen : Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut &Ouml;zcan, SETA Yayınları XIV, Ekim 2011, setav.org/tr/turk-dis-politikasi-yilligi-2010/.../1017<br /> <br /> 12) A. Necdet Pamir, ?Avrasya Boruhatları, Enerji G&uuml;venliği Ve T&uuml;rkiye?, Jeopolitik, Yıl:2 Sayı:5, Kış-2003, s.100-118.<br /> <br /> 13) Sedat La&ccedil;iner, T&uuml;rkler ve Ermeniler , Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını, Genişletilmiş 2. Baskı, 2004.<br /> <br /> 14) Edwin Hoyt , Japonya, Sabah Kitapları.<br /> 15) M&uuml;ge Vatansever, Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi, Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi Hukuk Fak&uuml;ltesi Dergisi Cilt: 12, &Ouml;zel S., 2010, s.1487-1530 (Basım Yılı: 2012). 16)S&uuml;mer, G&uuml;ltekin, ?Amerikan<br /> Dış Politikasının K&ouml;kenleri ve Amerikan Dış Politik<br /> K&uuml;lt&uuml;r&uuml;?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 19 (G&uuml;z<br /> 2008), s. 119-144.</p>
Course Resources

1) Jean Lecca, Uluslar Ve Milliyetçilikler, Metis yay. 1998
2) Milliyetçilik (Ciltli) Modern Türkiye´de Siyasi Düşünce, İletişim Yayınları, 2002
3) Aylin Ünver Noi, Avrupa´da Yükselen Milliyetçilik, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007
4) Prof. Dr. Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih-Kültür ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, 2007
5) Thomas Hylland Eriksen, Etnisite ve Milliyetçilik, Avesta Basın Yayın, 2004
6) Fahri Atasoy, Küreselleşme ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, 2005
7) Eric J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, 2000
8) Craig Calhoun, Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007
9) Rabindranath Tagore, Milliyetçilik, Kaknüs Yayınları
11) Işıtan Gündüz, Milliyetçilik Üzerine & Ulussuz Devletler Devletsiz Uluslar, Nesnel Yayınları,2008
12) Edward Hallett Carr, Milliyetçilik ve Sonrası, İletişim Yayınları,1999
13) Martin Stokes/ Kirsten E. Schulze/ Colm Campbell, Ortadoğu´da Milliyetçilik, Azınlıklar ve Diasporalar, Sarmal Yayınları
14) Eric J. Hobsbawm, 1780´den Günümüze Milletler Ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları
15) Y. Furkan Şen, Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet, Yargı Yayınevi, 2004
16) Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları,2003
17) Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, Sarmal Yayınları, 1999
18) Jürgen Habermas/ Mustafa Armağan/ Benedict Anderson/ Partha Chatterjee/ Anthony D. Smith/ Tom Nairn/ Büşra Ersanlı Behar, Tartışılan Sınırlar Değişen Milliyetçilik, Kelepir Yayınları, 2001
19) Misha Glenny , Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Sabah Kitapları, 2001
20) F.H. Burak Erdenir, Avrupa Kimliği : Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçiliğe, ÜMİT yay. 2005
21) Özcan Yeniçeri, Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, IQ Kültür Sanat yay. 2005
22) Craıg Calhoun, Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2007
23) Willem Van Schendel, Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları : 20. Yüzyılda Milliyetçilik Etnisite ve Emek, İletişim yay. 2004
24) Zeynep Dağı, Rusya´nın Dönüşümü : Kimlik Milliyetçilik Ve Dış Politika, Boyut Publıshıng yay. 2002
25) Valeri Cretu, Soğuk Savaş Sonrasında Rusya Federasyonu´nun Yugoslavya Krizlerine Yönelik Politikası, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/p6n/soguk-savas-sonrasinda-rusya-federasyonu-nun-yugoslavya-krizlerine-yonelik-politikasi-policy-of-russian-federation-toward-yugoslav-crisis-after-cold-war
26) Yasin Şafak, ?Bosna Savaşı Ve Yugoslavya?nın Parçalanması?, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ve Küreselleşme Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
27) Ebru Çoban Öztürk, Modern Devlet Biyoiktidar Soykırım Ruanda Örneği, Adres Yayınları, 2010.
28) Ebru Çoban ?Uluslararası Hukukta Soykırım Suçu ve Suça Zemin Hazırlayan Toplumsal Yapılar: Ruanda Örneği?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 17 (Bahar 2008), s. 47-72.
29) F. Ceren Türkmen, ?Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Ruanda İç Savaşı?, 21. YÜZYIL Nisan / Mayıs / Haziran 2008, ss. 119-132.
30) Baskın Oran, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği, Kara Afrika Örneği, Ankara, SBF, 1977.

31) Mervyn Hiskett, Batı Afrika?da Kurulan İki Derviş Devlet: Sokoto Hilafeti (1232-1317/1817-1900) ve Masina Devleti (1318-1279/1819-1862), Çev.: Kadir Özköse, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, c. II, sayı: 4, ss. 173-202, http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/files/4.8.pdf
32) Mervyn Hiskett, Kuzey Nijerya, Çeviri:Kadir Özköse, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII / 1, HAZİRAN-2004, ss. 249-260, http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/879.pdf

33) Mervyn Hiskett, Kuzey Nijerya Tarihi ve Hausa Müslümanları, Çeviren: Kadir Özköse, Dini Araştırmaları; Cilt: 7 , s. 19, ss. 357-366, http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01949%5C2004_19/2004_19_OZKOSEK.pdf

34) Muzaffer Ercan Yılmaz, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ?Sınır İçi? Etnik Çatışmalar, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 6 ss.17-30, 2006, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/8o54HYMZ6ugvK1yqT6UL3AUvEpPM4M.pdf

35)Asena Boztaş, Türkiye?nin Afrika İle İlişkilerinde Proaktif Politikalarının Teorik Analizi: Konstrüktivist Teori, Eleştirel Teori Ve Uluslararası Toplum Teorisi

36) Seyfi Kılıç, Çin-Afrika İlişkilerinin Gelişmesinde Baraj İnşaatlarının Rolü, Ortadoğu Analiz, Nisan 2013, Cilt 5, Sayı 52, ss. 88 ? 94, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2013411_9seyfikilic.pdf

37) Muhammed Veysel Bilici, ?Kolonyalizm ve Afrika: Algı ve bilinç?, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss.4-8, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

38) Eşref Yalınkılıçlı, Benim adım kırmızı ve kara: China Inc. Kara Afrika?da, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 14-20, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

39) Afrika?yı ABD ve Avrupa kaybediyor, Çin kazanıyor, Doç. Dr. Ahmet Kavas ile röportaj, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 20-28, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

40) Ahmet Cem Özen, Afrika?daki çatışmaların sistematik kökenleri, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 28-30, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

41) Hüseyin Kaya, Afrika: Dünya ekonomisinin gariban çocuğu, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 30-35, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf
42) Chrysantus Ayangafac, Afrika Barış ve Güvenlik Gündemini Açmak: Türk Afrika İlişkilerini Bekleyen Fırsatlar?, Çeviren: Ayşe Merve Kamacı, http://tasamafrika.org/pdf/yayinlar/Chrysantus-Ayangafac-TR.pdf
43) Güney Afrika Cumhuriyeti?nin Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ticari ? Ekonomik İlişkileri, T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Haziran 2007.

44) Peter Vale, Güney Afrika Devrimi?ne Ne Oldu?, Çev. Emrah Göker, http://istifhane.files.wordpress.com/2010/04/guneyafrikadevrimi.pdf

45) Güven Sak, Özgün Özçer, Anayasa Çalışma Metinleri 1/ Güney Afrika Anayasası: ?Bir Ülkenin Ruhu?, http://www.anayasaplatformu.net/indir/guney_afrika_anayasasi.pdf

46) Björn Hettne, ?Teori ve Pratikte Güvenliğin Bölgeselleşmesi?, Uluslararası
İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 87-106, http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2011/06/Teori-ve-Pratikte-Guvenligin-Bolgesellesmesi.pdf

47) Y. Kerem Arslan, Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık , Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 2, 202-231 Temmuz 2012, http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/temmuz-2012-sayi2/ozet/ykeremarslan.pdf

48) Hüseyin Aktürk, Somali Korsan Krizi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi, USAK Afrika Raporları 2008-1, 19 Aralık 2008, http://www.usak.org.tr/dosyalar/rapor/yQx92cp4XFCV87zna3RkVavGgg8mUq.pdf

49) Nicholas Brunner, Çin Ekonomisi, Çeviren: Ahmet Y. Gökdere, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3213.pdf

50) Çağdaş Üngör, Çin ve Üçüncü Dünya, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
No:41 (Ekim 2009), www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/.../8672

51) A.Ersin Dedekoca, ABD-Çin İlişkilerinin Ekonomi Politiği ve Yeni Dünya Düzeni Oluşumuna Etkileri, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://sites.khas.edu.tr/tez/AhmetErsinDedekoca_izinli.pdf

52) Mevlüdiye Şimşek, Çin Halk Cumhuriyeti?nin Dünya Ticaret Örgütüne(WTO) Üyeliğinin Ekonomik Etkileri ve Çin?in Geleceğine İlişkin Senaryolar, YÖNETİM VE EKONOMİ, Yıl:2005 Cilt:12 Sayı :2 , http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C12S22005/MS.pdf

53) Mehmet Ozan Saray,Levent Gökdemir, Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005,Journal of Yasar University,2(7), 681-686, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/05/No_7_vol2_04_saray_gokdemir.pdf

54) Çağla Gül Yesevi, Avrasya?da Güvenliğin İnşası: Şanghay İşbirliği Örgütü, Global Political Trends Center Policy Update, Nisan 2013, PU no. 5, http://www.gpotcenter.org/dosyalar/PU5_2013_Yesevi.pdf

55) Türkiye-Çin İlişkilerinin 40 Yılı (1971-2011), Stratejik Düşünce Enstitüsü, Rapor, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Rapor-_TUrkiye-Cin_iliskilerinin_40_Yili_(1971-2011)___042012-son.pdf

56) Mehmet Temel, Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki
Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s21/temel.pdf

57) Sait Yılmaz, Türkiye-Çin Askeri Tatbikatı, http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Uploads/tukiye-cin-askeri-tatbikati.pdf

58) Hasan Köni, Silahsızlanma Ve Uluslararası Hukukta Küçük Silahların Hukuki Düzeni, Küresel Sorunlar Platformu, 24.12.2012, http://pgchallenges.org/wp-content/uploads/2012/12/HasanKoni_Silahsizlanma.pdf

59) Sibel Kavuncu, Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci, Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013, ss.119-148, http://bilgestrateji.com/en/images/stories/bilgestrateji/BS2013-1/NUKLEER%20SILAHSIZLANMA%20YOLUNDA%20START%20SURECI.pdf

60) Rıza Türmen, Nükleer Silahsızlanma, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/417/4620.pdf

61) Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma, http://www.mfa.gov.tr/silahlarin-kontrolu-ve-silahsizlanma.tr.mfa

62) Silahsızlanma, http://www.belgeler.com/blg/8hs/silahsizlanma

63) Mehmet Özcan, Siber Terörizm ve Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturma Boyutu, http://www.uiportal.net/siber-terorizm-ve-ulusal-guvenlige-tehdit-boyutu.html

64) F. Nurhayat Şahin, Dış Politik Etkenler Açısından Türkiye?de Terör Olayı, http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi1-8/5/4.pdf

65) Nilgün Gerçeker, Küresel Felaket: Nükleer Terörizm, Uluslararası Hukuk Çerçevesine İlişkin Bir Değerlendirme, Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2013, Cilt/Volume 12, Sayı/Issue 1, 91-121, http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/mayis2013/belgeler_pdf/5_gerceker.pdf

66) Murat Saraçlı, Uluslararası Hukukta Terörizm, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/11_40.pdf

67) İnci Sökmen, Ağ Tabanlı Terörist Organizasyonlar, El Kaide Terörist Örgütü, Beykent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4),2009,107-137, www.beykent.edu.tr/docs/37.doc?phpMyAdmin...
68) Mustafa Özgür Yücel, Televizyonlarda Terör, Irkçılık ve Nefret İçerikli Yayınlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uzmanlık Tezi, Ankara 2011, http://www.rtuk.org.tr/upload/UT/38.pdf

69) Serdar Öztürk, Kamil Çelik, Terörizmin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, http://alanyadergi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/164/134.pdf

70) Çağatay Balcı, Uluslararası Hukuk Ve Terörizm: Terminoloji Ve Örneklem Düzleminde Bir Analiz,
Afro-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFASAM), Rapor No: 2013 / 2 , Ocak 2013, http://www.afasam.org/tr/pdf/2013%20-%202.pdf

71) Sadat Demirci, Terörizme Karşı Mücadele Modelleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 193-212, http://sbedergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1009313432_13.kitapcik.pdf

72) ABD Silahlanma Stratejisi: Uluslararası Terörizm ve Çin, Küresel Sorunlar Platformu, 30.04.2013, http://pgchallenges.org/wp-content/uploads/2013/04/ABD-Silahlanma-Stratejisi-Uluslararas%C4%B1-Ter%C3%B6rizm-ve-%C3%87in.pdf

73) Utku Yapıcı, Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.21-40, 2006, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/aEgARk8xFaeIRxshAoZCcYf83zmglK.pdf

74) Sadi Çaycı, Terörizm, Aşırı Akımlar Ve Hukuk, Stratejik Analiz, Nisan?07, http://www.strategicforesight.com/news_clippings/CayciIW.pdf

75)Ercan Çitlioğlu, PKK?nın Siyasi ve Ekonomik Desteklerinin Kesilmesine Yönelik Saptama ve Çözümler, http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu4%20makale/ercan_citlioglu.pdf

76) Sertaç Başeren, Kavramsal Özellikleri İle Terörizm (Tarihi Ve Hukuki Boyutları İle), http://vizyon21yy.com/documan/genel_konular/Milli%20Guvenlik/Terorizm/Kavramsal_Ozellikleri_ile_Terorizm_Tarihi_ve_Hukuki_Boyutlariyla.pdf

77) Devrim Aydın, Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.1-20, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/kOM68V4xipX74PLGul6kSlPbvkxjy4.pdf

78) Reyhan işeri, Türkiye?de Etnik Terör: ASALA VE PKK Örneği, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/253/reyhaniseri.pdf
79) Nilüfer Karacasulu, Şevket Ovalı, Terör: Kavramsal Çeşitlilik, Mülkiye ? Cilt: XXVIII ? Sayı: 243, http://islamiyontem.net/pdf/teror_kavramsal_cecitlilik.pdf

80) Talip Küçükcan, ?Terörün Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri Anlama İmkânı?,
Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 24 (Kış 2010), s. 33-54, http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2013/02/terorun-sosyolojisi.pdf

81) Mustafa Aydın, Arab Baharı?nı Anlamak?, http://www.mustafaaydin.com/dosyalar/ARAB_BAHARIn%C4%B1_anlamak.pdf
82) Vijay Prashad, Arap Baharı, Libya Kışı, Çeviren : Şükrü Alpagut, 2012
83) Arap Baharı : Ortadoğu´da Demokrasi Arayışı ve Türkiye Modeli, Editör Murat Aktaş Yazar Cenap Çakmak, Orkhan Gafarlı, Cengiz Aktar, Nilüfer Göle, Abdullah Kıran, Fulya Şen
84) Talat Turhan, Arap Baharı
85) Serdar Erdurmaz, Libya Arap Baharının Solan Yüzü,
86) Celalettin Yavuz, Arap Baharı ve Türkiye : Orta Doğu´da Kırılan Fay Hatları, Berikan
87) Yüksel Taşkın, AKP Devri : Türkiye Siyaseti, İslamcılık, Arap Baharı, Birikim
88) Alper Birdal, Arap Baharı Aldatmacası, Yazılama

89) Turan Kışlakçı, Arap Baharı, Mana Yayınları

90) Haktan Birsel, Arap Baharında Son Durak İran, IQ Kültür Sanat

91) Barış Adıbelli, Emperyalizmin Oyununda İkinci Perde : Arap Baharı ve Suriye, IQ Kültür Sanat
Müjge Küçükkeleş, AB?nin Ortadoğu Politikası ve Arap Baharına Bakışı, SETA Analiz, Sayı: 63, Ocak 2013, http://file.setav.org/Files/Pdf/20130118172742_seta_analiz_ab_arap_bahari.pdf

92) Bogdan Szajkowski, Sosyal Medya Araçları ve Arap Baharı, Alternatif Politika, Cilt. 3, Sayı. 3, 420-432, Kasım 2011.

93) Nur Çetinoğlu, Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası, Spectrum: Journal of Global Studies Special Issue ss. 5-22, http://www.spectrumjournalofglobalstudies.net/sjgs/index.php/sjgs/article/view/46

94) Hasan Duran, Çağatay Özdemir, Türk Dış Politikasına Yansımalarıyla Arap Baharı, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume: 7, Sayı/Number: 2, Yıl/Year: 2012, http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/181-198%20-%20C7,S2_M09.pdf

95) Cihan Çildan, Mustafa Ertemiz, Evren Küçük, H. Kaan Tumuçin, Duygu Albayrak,
96) Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü, http://ab.org.tr/ab12/bildiri/205.pdf

97) Zafer Akbaş, Zeynep Arslan Düzgün, Libya?daki Arap Baharı?na Yönelik Türk Dış Politikasına Konstrüktivist Bir Yaklaşım, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:2, 8:57-81, http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/263/496

98) Gürkan Doğan, Bülent Durgun, Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2012/1, Sayı:15, http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sbed/article/view/3350/2862

99) Özden Zeynep Oktav, Arap Baharı ve Türkiye-Körfez Devletleri İlişkileri, Ortadoğu Analiz, Mart 2013, Cilt 5, Sayı 51, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201335_ozden_zeynep_oktav.pdf

100) Mehmet Emin Babacan, İrfan Haşlak ve İsmail Hira, Sosyal Medya ve Arap Baharı, http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/Pdf_2011_3.pdf

101) Albrecht Hofheinz, ?Arap Dünyasında İnternet: Siyasi Liberalleşme için Oyun
Alanı?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 16 (Kış 2007- 2008), s. 79-96, http://www.uidergisi.com/?p=996

102) Hüsamettin İnaç, Arap Baharı Sürecinde Arap Kimliğinin Değişim ve Dönüşümü, 03.12.2012, http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/arap-bahari-surecinde-arap-kimliginin-degisim-ve-donusumu/3071
103) Aylin Ünver Noi, Arap Baharı ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Ortadoğu Analiz, Aralık 2012, Cilt 4, Sayı 48, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/20121226_orsamdergiaralik.pdf

104) Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz, ?Ortadoğu?da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı?ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri? Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 Der. B. Duran, K. İnat ve A.R. Usul, SETA Yayınları XIV, I. Baskı : Kasım 2012, ANKARA. Sayfa: 15-86, http://nuhyilmaz.files.wordpress.com/2012/12/duran-ve-yilmaz-ortadogda-modellerin-rekabeti.pdf

105) Osman Bahadır Dinçer, Mustafa Kutlay, ?Arap Baharı? ve Suriye: Komplolar ve Propaganda Savaşları, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Analiz No: 18, http://www.usak.org.tr/dosyalar/diger/GA0TnhM5y1blt97RkFG2qLmg9KiZHd.pdf
Ece Öztürk Çil, Küresel Mali Kriz ve Latin Amerika Ekonomileri, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/eceozturkcil.pdf
106) Eren Okur, Türkiye-Latin Amerika İlişkileri, Pazartesi, 20 Temmuz 2009, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=406

107) Wulfdiether Zippel, Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirme Yaklaşımları Altında AB?nin Enerji Politikası, http://www.konrad.org.tr/Enerji/06ZIPPEL.pdf
108) H. Naci Bayraç, Küresel Enerji Politikaları Ve Türkiye: Petrol Ve Doğal Gaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/10_1_Makale_5.pdf
109) İslam Safa Kaya, Uluslararası Enerji Politikalarına Bir Bakış: Türkiye Örneği, TBB Dergisi 2012 (102). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/102.pdf

110) Abdullah Özdemir, Küreselleşme Sürecinde Anahtar Rol: Enerji Politikaları, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı | OCAK / ŞUBAT 2012, http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyaocaksubat20121.pdf

111) A. Necdet Pamir, ?Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının Türkiye?nin Enerji Güvenliğine Etkileri?, Türkiye?nin Çevresindeki Gelişmeler ve Türkiye?nin Güvenlik Politikalarına Etkileri
Sempozyumu, İstanbul, Harp Akademileri, 10 Mart 2006, http://www.asam.org.tr/temp/temp15.pdf

112) A. Necdet Pamir, ?Orta Asya Kafkasya?da Güvenlik Arayışları Sürecinde Bölgedeki Enerji Kaynakları?nın Rolü?, Jeopolitik, Yıl:2 Sayı:7, Yaz-2003, s.100-119.

113) Hakkı Soylu, ?Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye İçin Doğal Gazın Önemi?, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl:5 Sayı:10, Eylül 2007, s.1-14.

114) Şamil Şen, ?Avrupa Birliği Enerji Sağlama Güvenliği Stratejisi Ve Türkiye?, Jeopolitik, Yıl:3 Sayı:9, Kış-2004; s.140-145.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5