Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiyenin Siyasal ve Yönetim Yapisi SAU 111 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MİŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fikret Topal

Course Category
Course Objective

Türkiye´nin siyasal ve yönetim yapısını tarihsel sürekliliğini de göz önüne alarak gelişimini incelemek ve tartışmak bu dersin temel amacıdır. Ayrıca Türk modernleşmesini, demokratik tecrübenin gelişimini, askeri ve sivil bürokrasi ile siyasetin arasındaki ilişkiyi ele almak bu dersin diğer bir amacıdır. Böylece bu ders sonucunda Türkiye?nin siyasal ve yönetim yapısına geniş bir çerçeveden bakabilmeyi sağlamak bu dersin nihai çıktısı olacaktır. Özellikle dersin üniversitede ortak ders kapsamında yapılacak olması farklı disiplinlerdeki öğrencilerin Türkiye´nin siyasal yapısına geniş bir çerçeveden bakmalarını da sağlamaya çalışmak bu dersin diğer bir amacıdır.

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´nin siyasal sistemini analiz eder ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye?nin yönetsel sistemini analiz eder ve yorumlar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
3 Siyaset kurumunun diğer yönetsel kurumlara göre konumunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye siyasal hayatında asker siyaset ilişkisini kavrar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 Demokratik bir ülkenin nasıl olması gerektiği konusunda analiz yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Medyanın siyaset üzerindeki etkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
7 Türk modernleşmesinin tarihsel seyrini ve problem alanlarını kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Bürokrasi ile siyaset arasındaki ilişkinin seyrinin nasıl olması gerektiğini ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Siyasal Yapı ve Yönetsel Yapı Kavramları ve Siyasalın Anlamı KAHRAMAN, Hasan Bülent (2008), Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I,
2 Türkiye Siyasetinin Yapısal Analizi KAHRAMAN, Hasan Bülent (2008), Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I,
3 Türkiye Siyasal Sisteminin Genel Özellikleri ve Evrimsel Süreci VANER, Semih (2009a), ?Demokrasi ile Otoriterizmin Birlikteliği (Çev. Şirin Tekeli),
4 Türk Siyasal Modernleşmesi KAZANCIGİL, Ali (2009), ?Devlet: Türk Modernliğinin Merkezi Aktörü?, (Çev. Ali
5 Demokratikleşme Tecrübesi ve Sorunları HEPER, Metin (2010), ?Güçlü Devlet? ve Demokrasi?, Türkiye?nin Siyasal Hayatı:
6 Siyasal Yapı ve Anayasalar ÖZBUDUN, Egun ve Ömer Faruk Gençkaya, (2010), Türkiye?de Demokratikleşme
7 Türkiye?de Ordu ve Siyaset Demirel, T. 2002. ?Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine? Toplum ve Bilim 93, pp. 29-54.
8 Siyaset ve Sivil Bürokrasi ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, , ?Bürokrasi bölümü?, Okutman Yayıncılık, Ankara ss. 214-254
9 Türkiye Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi ve Temel Özellikleri AHMAD, Feroz (2011), ?Cumhuriyet Turkiye?sinde Siyaset ve Siyasal Partiler?,
10 Türkiye Siyasal Partileri ve İdeolojik Yapıları AHMAD, Feroz (2011), ?Cumhuriyet Turkiye?sinde Siyaset ve Siyasal Partiler?,
11 Seçimler ve Seçim Sistemleri Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Türkiye?de seçimler bölümü, ss. 364-393
12 Siyaset ve Medya Sağa Siyasetin Dönüşüm Talebine Karşı Uysallaştırıcı Medya, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (edit. Davut Dursun, Burhanettin Duran ve hamza Al, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 209-230
13 Siyasette Dönüşüm Süreci Davut Dursun, Türkiye?nin Dönüşüm Süreci, Dinamikleri ve Genel Özellikleri, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (edit. Davut Dursun, Burhanettin Duran ve hamza Al, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 17-65
14 Yönetimde Dönüşüm Süreci Eryılmaz Bilal, Değişen kamu Yönetimi Anlayışı ve Bürokrasi, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (edit. Davut Dursun, Burhanettin Duran ve hamza Al, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, ss.526-545
Resources
Course Notes
Course Resources

KARPAT, Kemal (2010), Osmanlıdan Günümüze Asker ve Siyaset, Çev. Güneş
Ayas, Timaş, İstanbul.
KARPAT, Kemal (2011), Türk Siyasi Tarihi: Siyasi Sistemin Evrimi, Çev. Ceren
Elitez, Timaş Yayınları, İstanbul.
HEPER, Metin (2011d), Türkiye?nin Siyasal Hayatı Tarihsel, Kuramsal ve
Karşılaştırmalı Açıdan, Çeviren: Kadriye Göksel, Doğan Kitap, İstanbul.
AHMAD, Feroz (2002), Modern Türkiye?nin Oluşumu, Çeviren: Yavuz Alagon,
Kaynak Yayınları, İstanbul.
KARPAT, Kemal (2011), Türk Siyasi Tarihi: Siyasi Sistemin Evrimi, Çev. Ceren
Elitez, Timaş Yayınları, İstanbul.
LEWIS, Bernard (2007), Demokrasi?nin Türkiye Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, 3.
Baskı, İstanbul.
MARDİN, Şerif (1966) [2005:179-180]), Türk Modernleşmesi: Makaleler 4,
İletişim, İstanbul, 15. Baskı
MARDİN, Şerif (1973[2004]), Türkiye?de Toplum ve Siyaset: Makaleler 1,
İletişim, İstanbul, 12. Baskı
ZÜRCHER, Eric Jan (2007), Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, Çeviren: Yasemin
Saner Gönen, İletişim, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 5