Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistik MUP 112 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. RECEP ŞEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır.
Course Content İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karar verme sürecinde kullanılacak olan verilerin toplanabilmesi Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 İşletmede toplanan bu verileri ilgili kişilere sunmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Araştırmaya ait olarak seçilen bu fonksiyonların hangisinin, hangi durumda kullanılmasının daha uygun olduğu ve birbirlerine göre üstünlükleri belirlenmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Araştırma yapılacak gruptan seçilen örneğe ait olan hangi fonksiyonların araştırmada kullanabileceğinin belirlenmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini kullanarak veri grubunun hangi değerler etrafında yoğunlaştığı ve nasıl dağılım özelliği gösterdiği konusunda ilgili saptamaların yapılması Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri
2 İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi
3 Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama
4 Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan
5 Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans
6 Tahmin teorisi
7 Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi
8 Örnek uygulama çalışmaları
9 Ki-kare testi
10 Ara sınav
11 Korelasyon analizi
12 Regresyon analizi
13 İndeksler
14 Örnek uygulama çalışmaları
Resources
Course Notes Özer SERPER(2000), İstatistik I ve II, Ezgi Kitabevi.
Course Resources İstatistik(2006), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
Nemci GÜRSAKAL(2000), İstatistiğin ABCsi, Marmara Kitabevi.
Akif BAKIR ve Celal AYDIN(2006), İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım.
Burhan ÇİL(2000), İstatistik, Detay Yayıncılık.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 3 3
Final 1 6 6
Total Workload 72
Total Workload / 25 (Hours) 2.88
dersAKTSKredisi 2