Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Yönetimi Disiplini:Gelişimi ve Sorunlari SBK 617 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör.Ömer Faruk Köktaş
Course Category
Course Objective Kamu yönetimi disiplinin dünyada ve Türkiyede gelişim süreci ve temel sorunlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Kamu yönetimi disiplininin Kıta Avrupası ve ABDde gelişimi, Türkiyede kamu yönetiminin doğuşu ve gelişimi, kamu yönetimi disiplininin temel sorunları ve kamu yönetimine yeni yaklaşımlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu yönetiminin meslek, bilim ve uygulama alanı olarak gelişim süreçlerini bilir. , , , ,
2 Kamu yönetimi disiplininin Türkiyede ortaya çıkışı ve gelişimini öğrenir. , , , ,
3 Kamu yönetimi disiplinine ilişkin temel sorunları kavrar ve açıklar. , , , , , ,
4 Literatürde kamu yönetimi disiplinine ilişkin ortaya çıkan yenilikleri takip eder. , , , , , ,
5 Türkiyede kamu yönetimi disiplininin temel sorunlarını analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Meslek, disiplin ve uygulama olarak kamu yönetimi
2 Kuram, yöntem, bilim, disiplin kavramları
3 Kamu yönetiminin temel değerleri (etkinlik, verimlilik, demokrasi, katılım, kamu yararı vb.)
4 Yönetim düşüncesinin doğuşu: Kıta Avrupası (Kameralizm, hukuk devleti, idarenin sorumluluğu, idare hukuku, bürokrasi)
5 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: ABD (klasik yönetim yaklaşımı, Wilson, Taylor ve diğerleri)
6 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: ABD (neo-klasik yönetim yaklaşımı, davranışçılık, Herbert Simon ve diğerleri)
7 ARA SINAV
8 Türkiyede kamu yönetimi disiplininin doğuşu ve gelişimi, idari usul yaklaşımı
9 Türkiyede kamu yönetimi disiplininin doğuşu ve gelişimi, idari rasyonalizasyon
10 Türkiyede kamu yönetimi disiplininin doğuşu ve gelişimi, kalkınma yönetimi
11 Güncel kamu yönetimi kitaplarında disiplinin durumu
12 Güncel makale çalışmalarında disiplinin durumu
13 Kamu yönetimi disiplininin temel sorunları ve yeni arayışlar I
14 Kamu yönetimi disiplininin temel sorunları ve yeni arayışlar II
Resources
Course Notes
Course Resources WILSON, Woodrow, "İdarenin İncelenmesi", Woodrow Wilson Seçme Parçalar (Çev. Nermin Abadan), Istanbul, Turk Siyasi Ilimler Dernegi, 1961, s. 53-79.
SHAFRIZ, Jay ve Albert C. Hyde (2010), Classics of Public Administration, Wadsworth Publishing.
GÜRKAN, Ceyhun (2007), Kameralizm: Modern Yönetim ve Maliye Duşuncesinin Doğuşu ve Gelişimi, Toplum ve Bilim, Sayı: 110, s. 216-246.
ÇELİK, Fatma Eda (2009), Bir Yönetsel Reform Deneyimi ve Duşuncesi Olarak Kameralizm, KAYFOR VI Sempozyum Bildirileri, 18. Yuzyıldan 21. Yuzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TODAİE, Ankara, s. 143- 158.
ÇİNER, Can Umut (2008), Guncel Fransız Yönetim Yazını, Memleket Siyaset Yönetim, 3/8, s.149-165.
KARASU, Koray (2004), Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not, KAYFOR II, Hacettepe Ünv. İİBF, Ankara, s. 225-242.
DREYFUS, Françoise, Burokrasinin İcadı, İletişim, İstanbul 2007.
FREDERICSON, H. George, The Public Administration Theory Primer, Westview Press, 2003.
KESKİN, Nuray Erturk (2006) Turkiyede Kamu Yönetimi Disiplininin Köken Sorunu, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 2, s. 1-28.
KESKİN, Nuray Erturk (2008) Turkiyede Yönetim Biliminin Gelişimi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 4, s. 1-25.
KESKİN, Nuray Erturk (2009), II. Meşrutiyette Yeni Duzen Arayışı: Mulkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911), 18. Yuzyıldan 21. Yuzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, Ankara 2009, s. 225-236.
KESKİN, Nuray Erturk (2010) Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi, Memleket SiyasetYönetim, Sayı 12, s. 181-200.
BERKMAN, A. Ümit (1987), Amme İdaresi Dergisi´nde Yayınlanan Makaleler ve Turk Yönetim Bilimi, Amme İdaresi Dergisi, 20/4, s. 19-42.
BERKMAN, A. Ümit, Kamil Kozan (1979), Amme İdaresi Dergisi´nde Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Amme İdaresi Dergisi, 12/1, s. 9-26.
PASAEDOS, Yorgo ve Behlul Üsdiken (1992), Turkiye´de Yayınlanan Yönetimle İlgili Makalelerdeki Atıflar Üzerine Bir İnceleme Amme İdaresi Dergisi, 25/2, s. 107-134.
ÜSDİKEN, Behlul ve S. Arzu Wasti (2002), Turkiyede Akademik Bir İnceleme Alanı Olarak Personel veya İnsan Kaynakları Yönetimi 1972-1999, Amme İdaresi Dergisi, 35/3, s. 1-37.
ÜSDİKEN, Behlul ve Zeynep Erden (2001), Örnek Alma, Mecbur Tutulma ve Geçmişe Bağımlılık: Turkiyede Yönetim Yazınında Değişim, Amme İdaresi Dergisi, 34/4, s. 1-31.
SOMEL, Ali (2009), İdare yaklaşımındaki Dönüşümün Türk İdare Dergisine Yansımaları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 42, Sayı 3, s.25-57.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 30 30
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6