Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisat IKT 101 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. SELİM İNANÇLI
Course Lecturers Prof.Dr. SELİM İNANÇLI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi. Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunmasıdır.

Course Content

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonomik analiz için gerekli olan temel iktisadi kavram ve prensipleri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Talep ve arz fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Piyasa dengesinin nasıl oluştuğunu analiz etmek için talep ve arz eğrilerinde ortaya çıkan değişmelerin etkilerini ana hatlarıyla belirtir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Esneklik kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü ve ekonomik etkilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Tüketici dengesinin nasıl sağlandığını anlatmak için marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı ile analiz yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Üretici denge koşulu için marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunların arasındaki ilişkileri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasındaki farkları ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme kavramlarını açıklar ve bunları ölçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimini grafik yardımıyla analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Harcama kalemlerinin değişiminde çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Para kavramını, paranın fonksiyonları, çeşitleri ve sistemlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Para piyasası dengesi için para talep ve arzını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
4 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
5 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
6 Firma Gelirleri, Firma Dengesi (Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem ve Uzun Dönem Analizi) Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
7 Monopol Firmanın Gelir Fonksiyonlarının Belirlenmesi ve Firma Dengesi, Tam Rekabet Piyasasındaki İşletme ile Monopol İşletmenin Karşılaştırılması Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
8 Ara Sınav Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
9 İktisadi Hayata Makro Bakış GSMH-Amortisman-SMH- Milli Gelir ve Milli Gelirin Temel Belirleyicilerinin Analizi Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
10 MG’in Hesaplama Şekilleri ve MG Yorumları MG’in Toplam Arz, Toplam Talep ve Yatırım Tasarruf Açısından Denge Düzeyinin Belirlenmesi. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
11 Çarpan ve Hızlandıran mekanizmalarının Geometrik ve Cebirsel Gösterimi, Devletin Ekonomik Hayata Müdahale Gerekçe ve Şekilleri ile Milli Gelir Üzerindeki Etkileri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
12 Paranın Tarihsel Süreci, Bankacılık Kurumun Oluşum Süreci, Para Arzı ile İstihdam-Gelir ve Para Değeri Arasındaki İlişkiler Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
13 Gelir Dağlımı ve Dağlımla ilgili değerlendirmeler İktisadi Büyüme, İktisadi Büyüme-Gelişme ilişkileri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
14 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
Resources
Course Notes <p> İktisada Giriş adı taşıyan t&uuml;m kitaplar kullanılabilir.<br /> ders notları, uygulama &ccedil;alışmalarına ilişkin<br /> notlar, slaytlar vb.</p>
Course Resources

Salih ŞİMŞEK ve M. Kemal AYDIN, İktisada Giriş, Değişim Yayınları. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 20 20
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5