Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arabuluculuk ve Tahkim HUK 456 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DENİZ DEFNE KIRLI AYDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Recep ÇAKRAK

Course Category
Course Objective

Arabuluculuk ve diğer uyuşmazlık çözümü seçeneklerine ilişkin bilgilerin verilmesidir.

Course Content

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk, tahkim, hakem, tahkim kuralları, kurumsal tahkim, tahkim uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tahkime İlişkin Yasal Düzenlemeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Tahkim Sözleşmesini açıklar ve tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Mahkemelerin Tahkim Yargılamasına Yardımı ve Müdahalesini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Hakem Sözleşmesi ve Hakemlerle İlgili Hususları sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Hakem Yargılamasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Hakem Yargılamasının Sona Ermesini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yollarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Hakem Kararlarının İcrasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 ADR Yöntemlerini sıralar ve tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Temel İlkelerini sıralar ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Arabuluculuk Sözleşmesi, Araculuculuk Faaliyetinde Yer Alacak Kişileri sıralar ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 İhtiyari Arabuluculuğu tanımlar ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Zorunlu Arabuluculuğu tanımlar ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tahkime İlişkin Yasal Düzenlemeler Ekşi, s.15-94
2 Tahkim Sözleşmesi Ekşi, s.95-150
3 Mahkemelerin Tahkim Yargılamasına Yardımı ve Müdahalesi Ekşi, s.151-154
4 Hakem Sözleşmesi ve Hakemlerle İlgili Hususlar Ekşi, s.155-170
5 Hakem Yargılaması Ekşi, s.171-186
6 Hakem Yargılamasının Sona Ermesi Ekşi, s.187-192
7 Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları Ekşi, s.193-208
8 Hakem Kararlarının İcrası Ekşi, s.209-214
9 Ara sınav. -
10 ADR Yöntemleri Ekmekçi/Özekes/Atalı, s.1-14
11 Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Temel İlkeleri Ekmekçi/Özekes/Atalı, s.15-32
12 Arabuluculuk Sözleşmesi, Araculuculuk Faaliyetinde Yer Alacak Kişiler Ekmekçi/Özekes/Atalı, s.48-65
13 İhtiyari Arabuluculuk Ekmekçi/Özekes/Atalı, s.67-108
14 Zorunlu Arabuluculuk Ekmekçi/Özekes/Atalı, s.109-195
Resources
Course Notes <p> -</p>
Course Resources

-Prof.Dr. Nuray Ekşi, Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim, Beta Yayınları, İstanbul 2019

-Prof.Dr. Ömer Ekmekçi/Prof.Dr. Muhammet Özekes/Prof.Dr. Murat Atalı, Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk, Onikilevha, İstanbul 2018.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5