Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klasik Türk Müziği Araştirmalari FLM 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Klasik Türk müziğinin araştırma alanlarını ve bu sahaya kaynak olabilecek yazım türlerini öğretmek ve önemini kavratmak.

Course Content

Türk müzikolojisinin kaynakları ve türleri;Edvar ve önemli edvarlar;nota külliyatları; nota koleksiyonları; güfte mecmuaları; Tezkireler; Arşiv kayıtları; sürnameler; Yaşayışa dair bilgi veren eserler; Seyahatnemeler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk müzikolojisinin temel kaynaklarını ve kaynak türlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Klasik Türk müziğinin araştırma alanlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kaynak olabilecek yazım türlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Edebî eserlerde müziği tarayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Müzik teorisine ait eserleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Alandaki önemli şahsiyetleri takip eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Klasik Türk müziğinin araştırma alanları ve kaynak bilgisinin önemi Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Müzik teorisine ait eserler Edvarlar
3 Nota külliyatlarının tanıtımı ve nota koleksiyonları Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Güfte Mecmuaları, Âyin Mecmuaları, İlahî Mecmuaları ve Cönkler
5 Tezkireler Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Edebî eserlerde müzik
7 Destanlar, efsaneler, rivayetler, meşhur şahsiyetler ve efsanevî kahramanlar Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Tarihler, Vakalar
9 Saray- Enderun kayıtları (Osmanlı arşivi) Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Surnâmeler ve Törenlerden bahseden eserler
11 Yaşayışa dair bilgi veren eserler; ramazan, bayram, helva geceleri, Hamam, mesire eğlenceleri, kahvehaneler Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Tekkelere ait vesikalar, derviş defterleri
13 Seyahatnâmeler. Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes <p>&Ouml;RNEK, Sedat Veyis, T&uuml;rk Halk Bilimi, K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı Yay. Ankara, 2000.<br /> BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda T&uuml;rk Folkloru, Ger&ccedil;ek Yayınevi<br /> ALANGU, Tahir; T&uuml;rkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983.<br /> BORATAV, (Prof. Dr.) Pertev Naili; Folklor ve Edebiyat 1-2-, Adam Yay., İstanbul, 1982Nail Tan Folklor Genel Bilgiler,</p>
Course Resources

GÖKALP , Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker Yay. 216, Doğudan Batından Seçmeler Dizisi 17, Serbest Matbaası, İstanbul, 1989.
ERKAN, Hüsnü, (Canan Erkan ile) , Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Yay:2142, HAGE:273., Ankara 1998.x
AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Yay.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.
Metin Ekici Halk Bilgisi Derleme ve İnceleme Yöntemleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6