Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya ve Iletişim DAO 453 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İletişim toplum ilişkisini incelemek, değerlendirmek, kitle iletişim sürecinin ve günümüz medyasının toplumsal yaşantı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak teorik bir birikim sağlamak. Küreselleşme ve yeni iletişim teknolojilerine dair son tartışmalar çerçevesinde modern medyanın kontrolü ve sahipliği ile birlikte medyanın içeriğine ilişkin teorik yaklaşımları irdelemek
Course Content İletişim toplum ilişkisi, toplumsal yaşantı üzerindeki etkileri, medyanın içeriğine ilişkin teorik yaklaşımlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teori pratik ilişkisini ayırt eder Anlatım, Sözlü Sınav,
2 İletişimin temel insan haklarından olduğu bilincini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Temel iletişim sosyolojisi kavramları ile düşünebilme ve kavramları birbirleriyle ilişkilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 İletişim toplum ilişkisini tanıyabilmeyi sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 İletişim sürecinin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Toplum hayatında günümüzde ortaya çıkan değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilmei sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya, İletişim ve iletişim sürecinin unsurları, işleyişi, toplumdaki yeri
2 Medya Kurumları ve toplumdaki rolü
3 Medya Endüstrileri
4 Medya Ürünleri
5 İletişim kuramları, otoriter, liberal kuram
6 İletişim kuramları, otoriter, liberal kuram
7 Toplumsal sorumluluk kuramı, sosyalist kuram
8 Gelişmeci, çoğulcu kuram
9 Kitle iletişim kuram ve yöntemlerinin sorgulanması, değerlendirilmesi, eleştirisi
10 Toplum ve iletişim, kitle iletişimin kültür ve topluma etkileri
11 İletişimin kullanımları ve türleri, planlı iletişim, haber medyası
12 Kitle iletişimi ve enformasyon toplumu ilişkisi
13 Kitle iletişimi ve etik, hürriyet, demokrasi, küreselleşme
14 Dünyada ve Türkiyede televizyon
Resources
Course Notes İletişim Sosyolojisi,Hasan Yazıcı
Course Resources İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Hayati Tüfekçioğlu,Der Yayınevi, İst.1997
Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim,Z. Beril Akıncı, İletişim Yayınları, İst.1998
İletişim, Stuart Sillars,Yard, Doç. Dr. Nüzhet Akın,MEB, 2.b.,İst.1997
İletişim ve Toplum, İrfan Erdoğan, Alemdar Korkmaz, Alp Yayınevi, Ank.
İletişim, Ayseli Usluata, İletişim Yayınları YeniYüzyıl Kitaplığı
Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Ünsal Oskay, Ank. 1982
İletişimin ABC”si, Ünsal Oskay, Simavi Yay, İst. 1992
İletişimin Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü, Ertuğrul Özkök, Tan Yay, Ank. 1985
“Yanlış Bir Başlangıç Kitle İletişimin Araçları ve Gelişme Kalkınma (Modernleşme) Konusundaki Araştırma Gelenekleri “Enformasyon Devrimi Efsanesi, Der. Yusuf Kaplan, Tomas L. Mcphail, Rey Yay. İst. 1991
İletişim alanında Gelişmeler Yeni İletişim Teknolojilerinin Toplumsal ve Siyasal Etkileri (Basılmamış doktora tezi), A.Ü. S. B.F., Ank 1986, Aydın Uğur
İletişim Felsefesine Giriş, Açıköz, H. Mustafa, birey yayıncılık, Mart 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 4 4
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5