Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tefsir ve Usulü DAO 201 3 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. GÖKHAN ATMACA
Course Lecturers
Course Assistants Prof. Dr. Davut Aydüz, Prof. Dr. Muhammed Aydın, Doç. Dr. Muhittin Akgül, Yard. Doç. Dr. Yunus Ekin, Yard. Doç. Dr. İhsan Kahveci, Yard. Doç. Dr. Hüseyin Akyüzoğlu, Yard. Doç. Dr. Adil Öksüz
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı Tefsir Usulü ve Tarihi’ne ait kavram, konu ve kaynakları kavratmaktır.
Course Content Tefsir Usulü’ne ait kavram, konu ve kaynaklar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vahyin mahiyeti, biçimleri ve ilişkili olduğu tarafları açıklar. Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Tefsir Usulü konularını yorumlar. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Tefsir, tevil, terceme ve meal kavramlarını ayırt eder; ulûmu´l-Kur´an kavramının tefsir usulü ile ilişkisini açıklar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Hz. Peygamber, Sahabe ve Tabiûn’un Kur’an’ı nasıl tefsir ettiklerini gösterir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kur´an´ın manası, tanımı, nüzûlü, isimleri, bölümlerini kavrar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kur´an Tarihi, Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi’nin kavram, konu ve kaynaklarını ifade eder. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kur´an´ın metinleşme sürecini, okunuşunu ve yedi harf meselesini değerlendirir. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kur´an Tarihi, Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi kavramlarına, konularına ve kaynaklarına giriş Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Kur´an Tarihi: Vahyin mahiyeti, biçimleri; Allah (c.c.), Cebrail (a.s.), Peygamberler ve diğer insanlarla ilişkisi. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Kur´an´ın manası, tanımı, nüzûlü, isimleri, bölümleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Kur´an´ın yazıya geçirilmesi, derlenmesi, çoğaltılması, harekelenmesi, noktalanması, okunuşu ve yedi harf meselesi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Tefsir Usulü: Tefsir, tevil, terceme, meal kavramları; ulûmu´l-Kur´an kavramı ve tefsir usulü ile ilişkisi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Nüzûl Sebepleri; Nâsih-Mensûh Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Muhkem ve Müteşabih Verilen kaynaklardan ilgili bölümler
8 Mukattaa harfleri; Kur´an´ın İ´cazı; Garîbu´l-Kur´an Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Kur´an´ın üslubu; Kur´an´da yeminler; Müşkilü´l-Kur´an Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Mübhemâtü´l-Kur´an; Kur´an´da tekrarlar, meseller, hakikat ve mecaz Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Vücûh ve Nezâir; Kur´an kıssaları; Ayet ve sûreler arası münasebet; Kur´an´ın faziletleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Tefsir Tarihi: Hz. Peygamber´in (s.a.s.) Kur´an´ı tefsir Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Sahabe ve Tabiûn döneminde tefsir; Tefsirin tedvini Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Nakil ve içtihad açısından tefsir: Rivayet ve dirayet tefsiri; örnekleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes Halis Albayrak, Tefsir Usulü
Course Resources Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Kahire 1985.
Zerkânî, M., Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Kahire ts.
Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Beyrut 1981.
Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Beyrut 1986.
Cerrahoğlu, İ., Tefsir Usûlü, Ankara 1983.
Aydüz, Davut, Tefsir Tarihi, İstanbul 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 177
Total Workload / 25 (Hours) 7.08
dersAKTSKredisi 7