Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği I HMS 607 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers Prof.Dr. DİLEK AYGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Cerrahi hastalıkları ve bakımı konusunda ileri bilgi ve beceri sahibi olma, hastadaki sorunları saptayabilme, planlama, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve eğitimci-araştırmacı rolünü geliştirmek.
Course Content Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, cerrahi gerektiren durumlar, güncel yaklaşımlar ve bakım modelleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanımlar. , , , , , ,
2 Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde kullanılan bakım modellerini açıklar. , , , , , , , ,
3 Homeostazis, stres, şok ve çoklu organ yetmezliği sendromundaki hastanın belirti ve bulgularını tanıyabilir, tedavisini ve bakımını yönetebilir , , , , , , , , , , ,
4 Ameliyat olacak hastanın perioperatif bakımını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur. Kanıt temelli uygulamaları cerrahi hemşireliğine uyarlar , , , , , , , , , , ,
5 Ağrısı olan hastayı değerlendirir, güncel yaklaşımları bilir ve etkin kanıta dayalı bir hemşirelik bakımı uygular. , , , , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cerrahi hemşireliğinin dünü, bugünü ve yarını, cerrahinin yeni uygulama alanları
2 errahi hastalarında sık karşılaşılan semptomlar ve yönetimi
3 errahi hastalarında sık karşılaşılan semptomlar ve yönetimi
4 Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde bakım modelleri
5 Sıvı elektrolit ve asit baz dengesi ve dengesizlikleri
6 Homeostazis, stres, şok ve çoklu organ yetmezliği sendromunda hemşirelik bakımı
7 Homeostazis, stres, şok ve çoklu organ yetmezliği sendromunda hemşirelik bakımı
8 Perioperatif dönem hemşirelik bakımı ve kanıt temelli uygulamalar (ERAS Protokolü)
9 Perioperatif dönem hemşirelik bakımı ve kanıt temelli uygulamalar (ERAS Protokolü)
10 Algoloji hemşireliği ve güncel yaklaşımlar
11 Cerrahi yara türleri, iyileşme süreci, tedavi ve bakımda yeni teknolojiler
12 Günübirlik cerrahide hemşirelik yönetimi
13 Endoskopik uygulamalarda güncel yaklaşımlar
14 Cerrahi hemşireliğinde etik ve yasal konular
Resources
Course Notes
Course Resources -Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing, Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
-Cerrahi hastalıklar hemşireliği El Kitabı (Vehbi Koç Vakfı Yayını)
--Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6