Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Tarihi EPU 525 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Orta Asyadan bugüne Türk kültür ve medeniyetinin kendine göre biçimlendirdiği ve inşa ettiği eğitim düşüncesi ve yapılarını tarihsel süreç içinde incelemek.
Course Content Eski Türklerde sosyal-ekonomik yaşam ve eğitim, İslamda eğitim, Medreselerin ortaya çıkış gerekçeleri, medreselerde eğitim, Osmanlı modernleşmesi ve öğretmen eğitini, Tevhid-i Tedrisat, köy enstitüleri, YÖK ve eğitimin güncel sorunları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türklerin sahip oldukları kültüre göre eğitim anlayış ve yapılarının değiştiğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Cumhuriyetin eğitim anlayışını gerekçeleriyle analiz eder. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 İslamla birlikte (Selçuklu ve Osmanlı dönemi) Türklerin eğitim düşüncesindeki değişimi analiz eder. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İslam öncesi eğitim düşüncesi ve yapılarını analiz eder. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Eğitim düşünce ve yapısının toplumsal gerçeklere göre biçimlendiğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Çağdaş Türk eğitim sisteminin temellerini analiz eder. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Eğitim Tarihi Dersinin Amacı, Kapsamı ve İşlevi.
2 Eski Türklerde Sosyal-Ekonomik Yaşam ve Eğitim
3 İslamda Eğitim, Peygamberin Eğitimin Kurumsallaşmasına Katkıları, Türklerin Müslüman Olması ve Ortaya Çıkan Yeni Toplumsal Yapılara Göre Eğitim Düşüncesi.
4 Tekke ve Tasavvuf Eğitimi, Kütüphaneler (okur-yazarlık), Vakıf Kavramı, Amacı, Önemi, İşlevi (örnek bir vakfiye üzerinden)
5 Farabi ve İbni Sinada Eğitim, Kutadgu Bilig, Atabetül Hakayık ve Divanü Lügatit Türkte Eğitim. Karahanlı Medreseleri, Selçuklu Nizamiye Medreseleri.
6 Medreselerin Ortaya Çıkış Gerekçeleri, Anadolu Selçuklu Medreseleri, Cacabey Medresesi
7 Ahilik, Atabeylik, Osmanlı Kuruluş Dönemi Medreseleri.
8 Fatih Sahnı Seman Medreseleri, Enderun Mektebi,
9 Klasik Dönem Medreselerinde Gerileme
10 Osmanlı Modernleşmesi, Eğitimde Modernleşme, Öğretmen Yetiştirme, Darulmuallim, Darulmuallimat, Darülfunun, Diğer Batılı Tarzı, Maarifi Umumiye Nizamnamesi.
11 Emrullah Efendi ve Tuba Ağacı Nazariyesi, Maarif Şuraları,
12 Tevhidi Tedrisat, Hasan Ali Yücel, Köy Enstitüleri
13 YÖK ve Eğitimin Güncel Sorunları
14 Genel Değerlendirme ve Kapanış
Resources
Course Notes
Course Resources Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Başlangıcından 2010a, Ankara Pegem Yayınları, 2011.
Demiralp, Yekta, Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300 - 1500) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
Kaplan, İsmail, Türkiye´de Milli Eğitim İdeolojisi. İletişim Yay. 1999.
Kodaman, Bayram, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kur. Yay. 1980.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 2 15 30
Final 1 15 15
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 8