Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilişim Sistemleri Analiz Tasarim ve Modelleme ISE 204 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish / English
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilişim sistemlerinin planlanmasında, analizinde, tasarımında ve uygulanmasında yararlı olacak araçları, kavramları ve uygulamaları tanıtmak.

Öğrencilerin sistem geliştirme yaşam döngüsü evrelerini takip ederek yeni bir sistem oluşturabilecek becerileri edinmelerini sağlamak. Var olan sistemlerin destek ve güvenlik evrelerine hakim olmak.

Takım çalışmasını benimseyerek proje ekibi ile birlikte bu süreci yönetebilmek.

Course Content

Öğrenciler gruplar halinde çalışarak gerçek hayatta kullanılan veya kullanılabilecek bir sistemi, sistem geliştirme yaşam döngüsü evrelerini takip ederek geliştireceklerdir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni sistem tasarlayabilme becerisi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Sistemleri analiz edebilme becerisi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Karmaşık problemleri modelleyebilme yeteneği Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sistem Kavramını Anlamak
2 Bilişim Sistemleri Geliştirme
3 Planlama Aşaması: Planlama ve Proje Yönetimi
4 Analiz Aşaması: Gereksinim Analizi
5 Analiz Aşaması: Süreç ve Veri Modelleme
6 Tasarım Aşaması: Sistem Mimarisi Tasarımı
7 Tasarım Aşaması: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
8 Vize
9 Tasarım Aşaması: Veri Tabanı Tasarımı
10 Uygulama Aşaması: Sistemin Uygulanması
11 Uygulama Aşaması: Sistem Desteği ve Güvenlik
12 Ek Konular: Nesne-Yönelimli Modelleme
13 Ek Konular: Çevik Sistem Analizi ve Tasarımı
14 Proje Sunumları ve Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Her hafta ders sunumları sisteme y&uuml;klenecektir.</p>
Course Resources

1- Sistem Analizi ve Tasarımı, Gökhan Silahtaroğlu, Papatya Yayıncılık, 2014.
2- Systems Analysis and Design, 11th Edition, Scott Tilley and Harry Rosenblatt, 2017.
3- Modern Systems Analysis and Design, 8th Edition, Joseph S. Valacich & Joey F. George, Pearson Education, 2011.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 40
Total 50
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 2 8 16
Final 1 8 8
Proje / Tasarım 1 8 8
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5