Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Benzetim ISE 308 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN, Öğr.Gör. BARAN KAYNAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Farklı yönetim sistemlerini analiz etme, davranışını inceleyebilmek amacıyla, Benzetim tekniği kullanarak, model kurma ve deney yapma ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır.
Course Content Benzetime Giriş veTemel Kavramlar, Benzetim model yapısı ve çeşitleri, Rassal Sayı ve Değişken üretimi ve testleri, Veri analizi ve uygunluk testleri, Kuyruk ve Servis sistemlerinde Benzetim, Stok Yönetiminde Benzetim, Bakım ve yenileme yönetimi modelleri, İmalat sistemlerinde Benzetim Modelleme, Benzetim paketleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sistem, Model ve Benzetim kavramları ve ilişkilerini öğretir , , , , ,
2 Rassal Sayı ve Rassal değer üretmenin tekniklerini öğretir. ve yorumlama becerisi kazandırır , , , , ,
3 Benzetim Modelinin temel unsurları ve kurulumunu öğretir , , , , ,
4 Modeli doğrulama, test etme ve analiz etme yeteneğini kazandırır. , , , , , , ,
5 Kuyruk ve Servis sistemlerinin modelleme yapılarını öğretir. , , , , ,
6 Stok Kontrol ve İmalat sistemlerinde benzetim kullanımını kavratır. , , , , ,
7 Benzetim modellemede gerekli istatistik bilgisini kazandırır , , , , ,
8 Benzetimde paket program kullanmayı öğretir. , , , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 BENZETİME GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
2 BENZETİM MODEL YAPISI VE AŞAMALARI
3 KESİKLİ OLAY BENZETİMİ VE MODELLEME YAPILARI
4 BENZETİMDE İSTATİSTİK KONULAR-I
5 BENZETİMDE İSTATİSTİK KONULAR-II
6 YÖNETİM OYUNLARI BENZETİMİ
7 KUYRUK SİSTEMLERİNDE BENZETİM
8 SERVİS SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE BENZETİM
9 LOJİSTİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE BENZETİM
10 STOK YÖNETİMİNDE BENZETİM
11 BAKIM YÖNETİMİNDE BENZETİM
12 İMALAT YÖNETİMİNDE BENZETİM
13 BENZETİM PAKETLERİ VE PROMODELE GİRİŞ
14 PROMODEL ve ARENA İLE MODELLEME
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources Simulation modelling and analysis, Averill M. Law, W. David Kelton
Modelling for Management: Simulation in Support of Systems Thinking, George P. Richardson
Simulation Modelling (The Wiley series in management and administration)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 50
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final 1 5 5
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5