Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tedarik Zinciri ve Lojistik ISE 440 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish / English
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇALLI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇALLI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste tedarik zinciri ve lojistik ele alınacaktır. Üretimden ürün teslimatına kadar olan safhada logistiğin rolü tartışılacaktır.
Course Content Tedarik zinciri, bütünleşik tedarik zinciri ağı, lojistik, temel lojistik aktiviteleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lojistik, tedarik zinciri ve elemanları , , , ,
2 Temel Lojistik Aktiviteleri-taşıma, envanter yönetimi, sipariş işleme , , , , ,
3 otomatik tanımlama sistemleri , , , , ,
4 yeşil tedarik zinciri , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Lojistik
2 Lojistik
3 Tedarik Zinciri
4 Tedarik Zinciri Elemanları
5 Temel Lojistik Aktiviteleri-taşıma
6 Temel Lojistik Aktiviteleri-envanter yönetimi
7 Temel Lojistik Aktiviteleri-sipariş işleme
8 Destekleyici aktiviteler
9 Ara sınav
10 Otomatik tanımlama sistemleri
11 Otomatik tanımlama sistemleri
12 Yeşil Tedarik Zinciri
13 Yeşil Tedarik Zinciri
14 Örnek olay
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources Supply Chain Logistics Management, Mcgraw-Hill/Irwin, Donald Bowersox, David Closs, M. Bixby Cooper, 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
Total 25
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Final 1 7 7
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5