Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Yapilari ISE 203 3 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. CAN YÜZKOLLAR
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. CAN YÜZKOLLAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilgisayar Programı yapılması için, algoritma hazırlanması/akış diyagramlarının hazırlanmasından sonra, veriler için uygun veri yapılarının belirlenmesi ve kullanılması gerekir. Bu dersin kapsamında temel veri yapıları incelenmiştir.
Course Content Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, balı listeler, Kuyruk, Yığıt, ikili ağaç ve uygulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri ve temel veri tipleri konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 yinelemeli ve özyinelemeli çözümleri karşılaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Algoritmaların performanslarını ölçmesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Liste ve bağlı liste veri yapıları ile problem çözebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Yığıt yapısı ile daha etkin program yazma gerçekleştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Kuyruk yapısı ile güncel problemlere ilişkin etkin program gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Heap ağacının performansını analiz edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Arama, sıralama ve özel amaçlar için ağaç yapılarından faydalanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 İkili ağaçların farklı uygulama alanlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Veri sıkıştırma algoritmalarının karşılaştırılma kriterlerini bilir ve bunları gerçekleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Sıralama algoritmalarının performans ölçümlerini bilir ve bunları sınıflandırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Logn karmaşıklığa sahip sıralama algoritmalarının gerçeklenmesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Öğrendiği veri yapılarının arama algoritmalarında kullanılabilirliğini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Hash tablolarının uygulamalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Öğrenci kendisi yeni veri yapıları tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel veri tipleri ve veri kavramı
2 Özyineleme kavramı (Recursion)
3 Liste veri yapısı ve uygulamaları
4 Bağlı liste, çift yönlü listeler, tek yönlü bağlı listeler
5 Yığıt veri yapısı ve uygulamaları
6 Kuyruk veri yapısı ve uygulamaları
7 Öncelikli kuyruk ve Heap ağacı
8 Ağaç veri yapısı ve uygulamaları
9 İkili arama ağaçlarıve uygulamaları
10 Veri Sıkıştırma algoritmaları
11 Sıralama yöntemleri (Insertion, Selection, Bubble)
12 Sıralama yöntemleri (Merge, Quick, Heap)
13 Arama Yöntemleri
14 Hash tabloları
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources 1. Dr.Rifat ÇÖLKESEN, "Veri yapıları ve algoritmalar", Papatya yayıncılık, 2002.
2. İbrahim Akman, "C ile Veri yapıları", SAS bilişim yayınları, 2002.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
2. Ödev 15
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6