Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Haklari Hukuku SAU 602 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ali ÖZDEMİR

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

İlgili insan hakları belgeleri, yapılaştırılan organları ve usulleriyle bir bütün olan ulusalüstü insan hakları hukukunun, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartlarının ortaya koyulmasıdır.

Course Content

Dersin İçeriği Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur.
İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir.
Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan usul hukuku boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiye?nin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hak arama özgürlüğünde son noktanın, ulusal hukuk olmadığını ve gerek uluslararası gerekse de bölgesel hak arama yollarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Birleşmiş milletler sisteminde insan haklarının korunmasını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Bölgesel sistemlerde insan haklarının korunmasını betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
4 İnsan hakları hukukunda denetim sistemlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Hakların kayıtlanması rejimini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Vaka analizi metodunun yerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Yaşam hakkını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
8 İşkence yasağını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
10 Adil yargılanma hakkını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Aile yaşamına saygı hakkını hatırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
12 Çevre hakkını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
13 Mülkiyet hakkını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
14 Düşünce ve ifade özgürlüğünü betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
2 Bölgesel Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
3 İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
4 Hakların Kayıtlanması Rejimi Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
5 Vaka analizi metodu Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
6 Pratik Çalışma 1: Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
7 Pratik Çalışma 2: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
8 Pratik Çalışma 3: Adil Yargılanma Hakkı Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
9 Pratik Çalışma 4: Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
10 Pratik Çalışma 5: Düşünce, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
11 Pratik Çalışma 6: Çevre Hakkı Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
12 Pratik Çalışma 7: Sosyal Hakların Dolaylı Korunması Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
13 Pratik Çalışma 8: Mülkiyet Hakkı Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
14 Değerlendirme-özet Aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır.
Resources
Course Notes <p> M. Semih GEMALMAZ, Ulusal&uuml;st&uuml; İnsan Hakları Hukukuunun Genel Teorisine Girşi Cilt 1-2, Genişletilmiş ve G&uuml;ncelleştirilmiş 8.Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012</p> <p> Yasemin &Ouml;ZDEK, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve T&uuml;rkiye: AİHS sistemi, AİHM Kararlarında T&uuml;rkiye, TODAİE, Ankara, Mart 2004,</p> <p> A.Şeref G&Ouml;Z&Uuml;B&Uuml;Y&Uuml;K ve Feyyaz G&Ouml;LC&Uuml;KL&Uuml;, Avrupa İnsan Hakları S&ouml;zleşmesi ve Uygulaması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Y&ouml;ntemi, 11. Ek Protokole G&ouml;re Hazırlanıp Genişletilmiş, 11. Bası, Turhan Kitatabevi, Ankara, 2016</p>
Course Resources

Halil KALABALIK, İnsan Hakları Hukuku: Kavram-Uygulama-Hak ve Ödevler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

Mustafa ERDOĞAN, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Gözden geçirilmiş 3.Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, 2012.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Final 1 10 10
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5